Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 (Παράταση Προθεσμίας)

  1. /
  2. Νέα
  3. /
  4. Πρόσκληση για την υποβολή...

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την έκδοση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027.

Καλούνται οι Δήμοι Μυτιλήνης και Χίου, να συστήσουν Αστικές Αρχές οι οποίες θα υποβάλλουν προτάσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), με εφαρμογή του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Στρατηγικών ορίζεται η: 18/08/2023

Συνημμένα επισυνάπτεται ο φάκελος της Πρόσκλησης.

Φάκελος πρόσκλησης

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης (παράταση προθεσμίας υποβολής)

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης (παράταση προθεσμίας υποβολής)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο