Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Νέα

  1. /
  2. Νέα

Παράταση πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
28/02/2024
Εκδήλωση στις 16 Φεβρουαρίου 2024: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»
12/02/2024
Εγκρίθηκαν οι Προτάσεις Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των πόλεων της Μυτιλήνης και Χίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
25/01/2024
Εγκρίθηκε η Πρόταση Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων μικρών νησιών (ΟΧΕ μικρών νησιών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
18/01/2024
Απόφαση έγκρισης του Πίνακα εγκεκριμένων προτάσεων κατόπιν της υπ’ αρίθμ 1657/2023 Απόφασης του ΣΤΕ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της δράσης 3.c.2 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 .
29/12/2023
11η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.
13/12/2023
Εγκρίθηκαν οι Προτάσεις Στρατηγικής “Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” (ΤΑΠΤοΚ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
30/08/2023
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων μικρών νησιών (ΟΧΕ μικρών νησιών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 (Παράταση Προθεσμίας)
31/07/2023
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 (Παράταση Προθεσμίας)
13/07/2023
Συνεδριάσεις Επιτροπών Παρακολούθησης Προγραμμάτων Βορείου Αιγαίου
21/06/2023
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 (Παράταση Προθεσμίας)
14/06/2023
Πρώτη Πρόσκληση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 με θέμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023»
09/02/2023
Πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥΔ Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 5612/30.12.2021 Πρόσκλησης και των τροποποιήσεων αυτής, της ΕΥΕ ΠΑΑ (ΑΔΑ:ΨΤΗΨ4653ΠΓ-2ΤΦ)) για τα Υπομέτρα 16.1-16.2 Δράση 2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (PROJECT) ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΣΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
11/01/2023
1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027
17/11/2022
Έγκριση του Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027
30/08/2022
Περιβαλλοντική έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
06/06/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο