Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Νέα

  1. /
  2. Νέα

Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021- 2027
03/06/2024
Πρόσκληση για την Εκδήλωση του Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027 την Παρασκευή 07/06/2027
31/05/2024
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: “Δράσεις ανάπλασης – δημιουργίας ανοικτών χώρων στην πόλη της Μυτιλήνης στο πλαίσιο ΣΒΑΑ Μυτιλήνης (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)”
31/05/2024
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: “Ολοκλήρωση και ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ κατηγορίας (Τμηματοποιημένες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)”
31/05/2024
2η Τροποποίηση πρόσκλησης με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση, που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της ΠΒΑ”
16/05/2024
Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: “Δράσεις ανάπλασης – δημιουργίας ανοικτών χώρων στην πόλη της Χίου στο πλαίσιο ΣΒΑΑ Χίου (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)”
01/05/2024
Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: “Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους ή/και σε προστατευόμενα οικοσυστήματα, με οικισμούς Δ’ κατηγορίας (Τμηματοποιημένες Πράξεις ΟΧΕ της ΠΠ 2014-2020)”
01/05/2024
Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: “Ολοκλήρωση και ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ κατηγορίας (Τμηματοποιημένες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)”
01/05/2024
Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: “Μεταφερόμενα έργα ΒΑΑ – Έργα αναβάθμισης/βελτίωσης ή/και επέκτασης οδικών υποδομών στα νησιά, εθνικής ή/και επαρχιακής οδοποιίας, για σύνδεση της ενδοχώρας με τις πύλες εισόδου/εξόδου των νησιών”
01/05/2024
Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: “Έργα αναβάθμισης/βελτίωσης ή/και επέκτασης οδικών υποδομών στα νησιά, εθνικής ή/και επαρχιακής οδοποιίας, για σύνδεση της ενδοχώρας με τις πύλες εισόδου/εξόδου των νησιών (Τμηματοποιημένες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)”
01/05/2024
Παράταση πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
28/02/2024
Εκδήλωση στις 16 Φεβρουαρίου 2024: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»
12/02/2024
Εγκρίθηκαν οι Προτάσεις Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των πόλεων της Μυτιλήνης και Χίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
25/01/2024
Εγκρίθηκε η Πρόταση Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων μικρών νησιών (ΟΧΕ μικρών νησιών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
18/01/2024
Απόφαση έγκρισης του Πίνακα εγκεκριμένων προτάσεων κατόπιν της υπ’ αρίθμ 1657/2023 Απόφασης του ΣΤΕ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της δράσης 3.c.2 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 .
29/12/2023
11η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.
13/12/2023
Εγκρίθηκαν οι Προτάσεις Στρατηγικής “Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” (ΤΑΠΤοΚ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
30/08/2023
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων μικρών νησιών (ΟΧΕ μικρών νησιών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 (Παράταση Προθεσμίας)
31/07/2023
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 (Παράταση Προθεσμίας)
13/07/2023
Συνεδριάσεις Επιτροπών Παρακολούθησης Προγραμμάτων Βορείου Αιγαίου
21/06/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο