Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Παράταση πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

  1. /
  2. Νέα
  3. /
  4. Παράταση πρόσκλησης εγγραφής στον...

Σας ενημερώνουμε ότι με  βάση την υπ. αριθμ 780/18-1-2024 (ΦΕΚ τ.Β 512/26-1-2024), Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017  (ΦΕΚ 677/τ.Β’/03.03.2017),

η με αρ. πρωτ. 1037/15-5-2017 (ΑΔΑ: 70ΟΙ7ΛΩ-ΨΣΑ) πρόσκληση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για την εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Προγράμματος «Βόρειο» παραμένει ανοικτή μέχρι την έκδοση

της υπουργικής απόφασης της παρ. 22 του άρθρου 63 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) για τον καθορισμό των επιλέξιμων κατηγοριών ενεργειών τεχνικής βοήθειας.

 

Αντίστοιχα παρατείνεται κατά το ίδιο διάστημα η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στον κατάλογο που έχουν εκδοθεί από την ΕΥΔ Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο