Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥΔ Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 5612/30.12.2021 Πρόσκλησης και των τροποποιήσεων αυτής, της ΕΥΕ ΠΑΑ (ΑΔΑ:ΨΤΗΨ4653ΠΓ-2ΤΦ)) για τα Υπομέτρα 16.1-16.2 Δράση 2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (PROJECT) ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΣΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

  1. /
  2. Νέα
  3. /
  4. Πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου...

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥΔ Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 5612/30.12.2021 Πρόσκλησης και των τροποποιήσεων αυτής, της ΕΥΕ ΠΑΑ (ΑΔΑ:ΨΤΗΨ4653ΠΓ-2ΤΦ)) για τα Υπομέτρα 16.1-16.2 Δράση 2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (PROJECT) ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΣΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο