Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις – Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΟΧΕ-ΒΑΑ)

Ο Στόχος Πολιτικής 5 (ΣΠ 5) «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της» αναδεικνύει τις ευκαιρίες που εμφανίζουν οι ολοκληρωμένες στρατηγικές για τις πόλεις του μέλλοντος και τους πολίτες τους.

Η προσέγγιση της Χωρικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027, αφορά στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, με σημαίνοντα ρόλο στο διοικητικό & παραγωγικό σύστημα της Περιφέρειας, Μυτιλήνη και Χίο, στα οποία σχεδιάστηκαν και θα εφαρμοσθούν αντίστοιχες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), ως συνέχεια των ήδη εφαρμοζόμενων δυο στρατηγικών ΒΑΑ, στη ΠΠ 2014-2020.

Τα είδη των δράσεων και οι κατηγορίες πράξεων προσδιορίστηκαν κατά την εκπόνηση των αντίστοιχων Στρατηγικών, με κυρίαρχη απαίτηση τις συλλογικές διαδικασίες σχεδιασμού και εξειδικευμένα ρεαλιστικά οράματα. Κατ’ εφαρμογή των παραπάνω, αυτές οι στρατηγικές σχεδιάστηκαν «από κάτω προς τα πάνω» (Bottom up), με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα διδάγματα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δύο Στρατηγικών ΒΑΑ (Μυτιλήνη και Χίος) την περίοδο 2014-2020.

Έτσι, στις 24/01/2024, εγκρίθηκαν οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των πόλεων της Χίου και Μυτιλήνης.

 

 

 

  • Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγική ΒΑΑ) της πόλης της Χίου, με τίτλο: «Η Χίος πόλη σύγχρονη, λειτουργική και ελκυστική, με ποιότητα ζωής και αναπτυξιακή δυναμική, στηριγμένη στην ιστορική της κληρονομιά, τον πολιτισμό και την καινοτόμα επιχειρηματικότητα».

H ενδεικτική επιλέξιμη ΔΔ ανέρχεται σε 53.560.293,65 € και υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με Α.Π. οικ. 1628/13.07.2023 δεύτερης τροποποίησης Πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027, στους παρακάτω Στόχους Πολιτικής και αντίστοιχες Προτεραιότητες του Προγράμματος:

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγική ΒΑΑ) της πόλης της Χίου
Στόχος Πολιτικής Προτεραιότητα Ταμείο Ποσό (EUR)
1.Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ. 1. Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας, με αύξηση του μεγέθους και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, κυρίως μέσω και της έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΤΠΑ) ΕΤΠΑ 7.685.000
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 4Β. Κοινωνική Ένταξη και Αντιμετώπιση της Φτώχειας ΕΚΤ+ 823.545
5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες μέσω της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και τοπικών πρωτοβουλιών. 5. Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών ΕΤΠΑ 45.051.749
ΣΥΝΟΛΟ 53.560.294
ΕΤΠΑ 52.736.749
ΕΚΤ+ 823.545

Για τα βασικά σημεία της Εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγική ΒΑΑ) της πόλης της Χίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027, με τίτλο: «Η Χίος πόλη σύγχρονη, λειτουργική και ελκυστική, με ποιότητα ζωής και αναπτυξιακή δυναμική, στηριγμένη στην ιστορική της κληρονομιά, τον πολιτισμό και την καινοτόμα επιχειρηματικότητα», μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ, ενώ για την απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής πατήσετε ΕΔΩ.

 

 

 

 

 

  • Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγική ΒΑΑ) της πόλης της Μυτιλήνης, με τίτλο: «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Μυτιλήνης»

H ενδεικτική επιλέξιμη ΔΔ ανέρχεται σε 53.104.682 € και υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με Α.Π. οικ. 1628/13.07.2023 δεύτερης τροποποίησης Πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027, στους παρακάτω Στόχους Πολιτικής και αντίστοιχες Προτεραιότητες του Προγράμματος:

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγική ΒΑΑ) της πόλης της Μυτιλήνης
Στόχος Πολιτικής Προτεραιότητα Ταμείο Ποσό (EUR)
1.Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ. 1. Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας, με αύξηση του μεγέθους και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, κυρίως μέσω και της έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΤΠΑ) ΕΤΠΑ 8.660.000
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 4Β. Κοινωνική Ένταξη και Αντιμετώπιση της Φτώχειας ΕΚΤ+ 823.515
5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες μέσω της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και τοπικών πρωτοβουλιών. 5. Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών ΕΤΠΑ 43.621.167
ΣΥΝΟΛΟ 53.104.682
ΕΤΠΑ 52.281.167
ΕΚΤ+ 823.515

Για τα βασικά σημεία της Εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγική ΒΑΑ) της πόλης της Μυτιλήνης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027, με τίτλο: «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Μυτιλήνης», μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ, ενώ για την απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής πατήσετε ΕΔΩ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο