Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

«Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+» για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

 1. /
 2. Προσκλήσεις
 3. /
 4. «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+» για...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.765.000,00 Ευρώ
Κατάσταση: Ανοικτή
Έναρξη: 09/06/2023
Λήξη: 31/12/2027
Δικαιούχοι: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” (ΕΥΔ), Λοιποί αρμόδιοι φορείς
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής:

Περιγραφή Πρόσκλησης

Περιγραφή πρόσκλησης

Η Προτεραιότητα 7 του Προγράμματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες / κατηγορίες παρεμβάσεων με τις αντίστοιχες επιμέρους δράσεις :

 1. Πληροφόρηση και επικοινωνία

Δράση 1: Προβολή / επικοινωνία του Προγράμματος

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει:

 • Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος και των επιμέρους παρεμβάσεών του και απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ).
 • Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του Προγράμματος και τη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές κλπ.
 • Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της Περιφέρειας του ρόλου και των επιτευγμάτων του Προγράμματος.
 • Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών για παρεμβάσεις του Προγράμματος.

Οι ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων θα περιλαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέσο για την προβολή και την μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα του προγράμματος και αν απαιτηθεί θα ενσωματώνουν και πρακτικές αποτίμησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δημοσιότητας στους ενδιαφερόμενους φορείς και στο κοινό της περιφέρειας.

Επίσης θα είναι σε απόλυτη συνάφεια με τους επικοινωνιακούς οδηγούς που θα εκδοθούν στην πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027.

 1. Τεχνικοί Σύμβουλοι – Συστήματα & εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης

Δράση 2: Επιτόπιες επιθεωρήσεις της Διαχειριστικής Αρχής κατά την υλοποίηση πράξεων του Προγράμματος.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει το κόστος διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων των υλοποιούμενων έργων του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων στο πλαίσιο της διαχείρισης καταγγελιών.

Δράση 3: Λοιπές δράσεις της Διαχειριστικής Αρχής για την αποτελεσματική διαχείριση του Προγράμματος.

Η δράση περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ενέργειες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων
 • Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού
 • Ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης
 • Προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών
 • Ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας
 • Προμήθειες και παροχή υπηρεσιών για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ΕΥΔ κλπ.
 • Ενέργειες συμμετοχής του στελεχιακού δυναμικού της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε απαραίτητες ημερίδες, συνέδρια κλπ
 • Καλύπτει το κόστος των Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράμματος, τις αναγκαίες μετακινήσεις του προσωπικού για επαφές, ενημερώσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση και την παρακολούθηση του προγράμματος καθώς και δράσεις κατάρτισης, επιμόρφωσης και δικτύωσης με άλλες ΕΥ και Φορείς της χώρας και της ΕΕ κλπ.
 • Όλες τις αναγκαίες ενέργειες που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη των εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης, των εξειδικευμένων συστημάτων και των μεθοδολογικών εργαλείων που απαιτούνται και των υποστηρικτικών μηχανισμών που θα χρειαστεί να αναπτυχθούν στην πορεία εφαρμογής του προγράμματος για την βελτιστοποίηση της υλοποίησης του και για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που θα εντοπιστούν.

Δράση 4: Τεχνική υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος για το λογιστικό κλείσιμο του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος για την προετοιμασία του λογιστικού κλεισίματος του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 καθώς επίσης και κατά την προετοιμασία της τελικής έκθεσης υλοποίησης.

Δράση 5: Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος για την αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή των δράσεων ΕΚΤ+.

Η δράση αφορά στην εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμβούλων τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔ σε εξειδικευμένα θέματα.

III. Αξιολόγηση / Μελέτες / Εμπειρογνωμοσύνες

Δράση 6: Αξιολόγηση του Προγράμματος

Η δράση αφορά την εκπόνηση αξιολογήσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος.

Δράση 7: Μελέτες προσανατολισμού της αναπτυξιακής διαδικασίας

Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών προσανατολισμού των παρεμβάσεων του Προγράμματος.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

 • Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του προγράμματος με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών ,επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά περίπτωση δύναται να απαιτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 • Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών, μελετών προετοιμασίας / ωρίμανσης, εμπειρογνωμοσυνών.
 1. Ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας δικαιούχων

Δράση 8: Ενέργειες ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των αστικών αρχών δυνητικών δικαιούχων και δικαιούχων πράξεων του Προγράμματος που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.

Οι ενέργειες της συγκεκριμένης δράσης αναφέρονται σε δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής και της διοικητικής ικανότητας των χωρικών Αρχών, των δυνητικών δικαιούχων και των δικαιούχων πράξεων του Προγράμματος. Οι δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων θα διαμορφώνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του φορέα, τις ειδικές του ανάγκες και την φύση και το μέγεθος (προϋπολογισμό) των έργων που υλοποιεί ή διαχειρίζεται. Οι δράσεις θα είναι συμπληρωματικές με τις δράσεις του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» 2021-2027 για την αποφυγή επικαλύψεων.

Όλες οι παραπάνω δράσεις θα είναι σε απόλυτη συνάφεια με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027.


Πρόσκληση
Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο