Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας των γυναικών – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Συνέχιση Λειτουργίας δομών και...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 900.000 Ευρώ
Κατάσταση: Κλειστή
Έναρξη: 07/08/2023
Λήξη: 30/10/2023
Δικαιούχοι: Δήμος Μυτιλήνης, Δήμος Χίου, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση αφορά στη συνέχιση της Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο (ΣΚ) καθώς και στη συνέχιση της Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας (ΞΦ), τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Η συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας των ΣΚ και των ΞΦ αποτελεί υποχρέωση για τη χώρα μας βάσει της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, όπως κυρώθηκε και ισχύει με το Νόμο 4531/2018, ενώ ο Ν.4604/2019 παρέχει το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων.

Οι δομές του δικτύου λειτουργούν με βάση το Κοινό Πλαίσιο Λειτουργίας το οποίο παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ), φορέα αρμόδιο για την εποπτεία και επιστημονικό συντονισμό τους. Υποχρέωση των δομών αποτελεί η καταχώρηση των στοιχείων στην κοινή βάση δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΙΑΔ.


Πρόσκληση
Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο