Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση δράσεων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Συνέχιση δράσεων παροχής υπηρεσιών...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 586.723,56 Ευρώ

Κατάσταση: Ανοικτή

Έναρξη: 04-12-2023
Λήξη: 15-12-2023
Δικαιούχοι: 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας, Υπουργείο Υγείας
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΚΤ_4.11.10
Γεωγραφική Περιοχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

κ. Πιπεράς Γαβριήλ

Στέλεχος Μονάδας Α

Τηλέφωνο: 225152045

email: gpiperas@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η παρούσα αφορά στη συνέχιση της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), οι οποίες χρηματοδοτούνταν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020, και οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Περιφέρειας “Βόρειο Αιγαίο” της Προγραμματικής Περιόδου 2021 -2027.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον ωφελούμενο πληθυσμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους νόμους 4461/2017, 4486/2017, 4931/2022 και στις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και στα οριζόμενα στην υπ. Αριθ. 91986/ 09-10-2023 ΚΥΑ: «Διαδικασία -Πλαίσιο Εφαρμογής της δράσης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Περιφερειών του ΕΣΠΑ 2021-2027», τους όρους του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης υποέργου με Ίδια Μέσα» και το εθνικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

Η έναρξη της λειτουργίας των ΤΟΜΥ έχει συντελεστεί κατά χρονικές περιόδους, με τις εξής σωρευτικά προϋποθέσεις:
α) ύπαρξη λειτουργικής υποδομής στέγασης υπηρεσιών
β) διασφάλιση του ελάχιστου αριθμού σύνθεσης προσωπικού που τις συγκροτεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4461/2017, 4486/2017 και 4931/2022, καθώς και της υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π. οικ. 48427/23-06-2017 (Β’2162) Υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ:ΨΖΡ3465ΦΥΟ-Ω96), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
γ) ενημέρωση της κοινότητας για την ημερομηνία έναρξης παροχής υπηρεσιών.
Για κάθε ΤΟΜΥ που έχει συγκροτηθεί προβλέπεται Απόφαση Διοικητή ΥΠΕ περί συγκρότησης ΤΟΜΥ σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4461/2017, όπως ισχύει, και Δήλωση Έναρξης της λειτουργίας κάθε ΤΟΜΥ.
Οι ΤΟΜΥ παρέχουν τις υπηρεσίες ΠΦΥ στο γενικό πληθυσμό που κατοικεί στις οριζόμενες περιοχές, σύμφωνα με την Απόφαση Συγκρότησης εκάστης εξ αυτών, όπως ισχύει.
Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν με ανθρώπινο δυναμικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με μετακίνηση προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η ΥΑ με αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017, όπως ισχύει, καθορίζει ζητήματα λειτουργίας των ΤΟΜΥ, τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΠΦΥ σε άτομα, οικογένειες, στην κοινότητα, δράσεις στην κοινότητα.
Η ελάχιστη σύνθεση των ΤΟΜΥ είναι ένας Ιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, ένας Νοσηλευτής ή Επισκέπτης Υγείας και ένας απασχολούμενος ως διοικητικό προσωπικό. Οι ΤΟΜΥ στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, των παρακάτω ειδικοτήτων και κλάδων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου: α) Ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής, β) ΠΕ Νοσηλευτικής, γ) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, δ) ΠΕ Διοικητικού/ Οικονομικού, ε) ΤΕ Νοσηλευτικής, στ) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ζ) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας, η) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, θ) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ι) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Για τον καθορισμό των αποδοχών του προσλαμβανόμενου προσωπικού έχει εκδοθεί η αριθ. Γ3α/Γ.Π.οικ.43718/8-6-2017 ΚΥΑ, και κάθε επίκαιρη νομοθετική διάταξη (όπως νέο μισθολόγιο ιατρών Ν.4999/2022, κλπ).
Οι πληρωμές μισθοδοσίας και πάσης φύσεως επιδομάτων, αποζημιώσεων, κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών στους δικαιούμενους τις πληρωμές, εργαζόμενους των ΤΟΜΥ και αντίστοιχους τρίτους φορείς, καταβάλλονται από τις ΥΠΕ στους αποδέκτες πληρωμών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο