Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόσκληση με θέμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023»

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Πρόσκληση με θέμα «Προώθηση...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.074.974,00 Ευρώ
Κατάσταση: Κλειστή
Έναρξη: 09/02/2023
Λήξη: 31/03/2023
Δικαιούχοι: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ)
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση θα υλοποιηθεί προσανατολισμένη στη Πολιτική «Εγγύηση για τα Παιδιά» & την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας, με το ΕΚΤ+ να υποστηρίζει τα πιο ευάλωτα παιδιά στη βάση εκ των προτέρων προσδιορισμένων κριτηρίων σε εθνικό επίπεδο. Η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία, σε συνέπεια και με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύσταση ΕΕ 2021/1004 για τη θέσπιση μίας Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά» (Child Guarantee) (ΕΕΕΕ L 223/14/22.6.2021). Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει στην πρόσβαση παιδιών και ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλησης. Επίσης, η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της πρόσβασης στις ανωτέρω υπηρεσίες και για ωφελούμενα βρέφη, νήπια παιδιά και παιδιά και άτομα ΑΜΕΑ, που λόγω εισοδηματικών ή και άλλων κριτηρίων εκφεύγουν από το πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά.

Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για  αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.

Ειδικότερα η δράση αφορά:

Α.

  • στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής ηλικίας και προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
  • στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς,  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρ. 77094/1.08.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄4094) και στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Β.

  • στην παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.),
  • στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.), σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.)) σύμφωνα με τα οριζόμενα οριζόμενα στην υπ΄αρ. 77094/1.08.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄4094) και στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών των πεδίων Α και Β πραγματοποιείται με την παροχή «αξίας τοποθέτησης» (voucher) στους νόμιμους εκπροσώπους (αιτούντες) των ωφελούμενων ατόμων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η πράξη αφορά στον ετήσιο κύκλο 2022-2023 και αντιστοιχεί στο οικείο σχολικό έτος, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως την 31η Ιουλίου του 2023.

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε  3.074.974 ευρώ (σύνολο συγχ/νου επιλέξιμου, ως άθροισμα της στήλης 2 των πινάκων του αρ. 13 της ΚΥΑ)

Η πράξη αποτελείται από δύο (2) Υποέργα, στα οποία αντιστοιχούν οι υπηρεσίες των πεδίων Α και Β ανωτέρω, με τον εξής προϋπολογισμό:

Υποέργο 1: 1.998.733 Ευρώ (συγχ/νο επιλέξιμο, στήλη 2 του Πίνακα 1 του αρ. 13 της ΚΥΑ)

Υποέργο 2: : 1.076.241 Ευρώ (συγχ/νο επιλέξιμο, στήλη 2 του Πίνακα 2 του αρ. 13 της ΚΥΑ)

Η επιλεξιμότητα δαπανών για τα 2 Υποέργα (και για την πράξη στο σύνολό της) αφορά δαπάνες για «αξίες τοποθέτησης» που αντιστοιχούν στην παροχή υπηρεσιών στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα του ενδεκάμηνου κύκλου, ήτοι: από την 1η  Σεπτεμβρίου 2022 και έως την 31η  Ιουλίου 2023.

Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 13 «Κατανομή του προϋπολογισμού του προγράμματος» της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 77094/01-8-2022 (Β΄4094), το κόστος υλοποίησης του προγράμματος με ίδια μέσα της ΕΕΤΑΑ για τη διαχείριση του έργου, ύψους 0,5% του συνολικού κόστους της δράσης, επιβαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο μη επιλέξιμο σκέλος του ΠΔΕ.

Ως εκ τούτου, το κόστος διαχείρισης του έργου από την ΕΕΤΑΑ συμπεριλαμβάνεται στην πράξη ως μη επιλέξιμη δαπάνη που θα επιβαρύνει το ΠΔΕ και αντιστοιχεί στο 0,5% του συνολικού κόστους της πράξης.

2.2 O δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 46, Καν. (ΕΕ) 2021/1060.

2.3 O δικαιούχος θα πρέπει να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 του Καν. (ΕΕ) 2021/1060.

2.4 O δικαιούχος οφείλει να τηρεί το σύνολο των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων σχετικά με συμμετέχοντες σε πράξεις ΕΚΤ (Παράρτημα Ι Καν. 2021/1057), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 αναφορικά με τη συλλογή και συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων. Ειδικότερα, πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 2021/1057.

2.5 Ο δικαιούχος οφείλει:

Να τηρεί τις απαιτήσεις του Ν.4614/2019 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότεροι Κανόνες Επιλεξιμότητας

Διευκρινίζεται ότι στην κατηγορία των άμεσων δαπανών συμπεριλαμβάνεται το κόστος διαχείρισης του έργου από την ΕΕΤΑΑ, ως μη επιλέξιμο ποσό που θα επιβαρύνει το ΠΔΕ και το οποίο αποζημιώνεται βάσει της παρ. 2 του άρθρου 13 της ΚΥΑ υπ. αριθμ. 77094 (ΦΕΚ 4094/Β/1-8-2022) χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση  εξοφλημένων παραστατικών δαπανών ή εγγράφων ισοδύναμης λογιστικής αξίας που τηρούνται στο λογιστικό σύστημα του δικαιούχου.

Η επαλήθευση της επιλογής ωφελουμένων από την ΕΥΔ διενεργείται κατά τη διαδικασία της διοικητικής επαλήθευσης. Ο  δικαιούχος οφείλει να υποβάλει εγκαίρως στην ΕΥΔ τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έγγραφα  – Αποφάσεις αρμόδιου οργάνου ΕΕΤΑΑ για την συγκρότηση α) Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων Παιδιών (Ε.Ε.Ω.Π.) και β) Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων/ Ενδίκων Προσφυγών (Ε.Ε.Ε.), αποφάσεις επιτροπών για την συγκρότηση προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης ωφελούμενων, απόφαση έγκρισης προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης από το Δ.Σ. του Δικαιούχου (ΕΕΤΑΑ).


Πρόσκληση

1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο