Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ολοκλήρωση και ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ κατηγορίας (Τμηματοποιημένες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Ολοκλήρωση και ανάπτυξη υποδομών...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.573.649,32 Ευρώ

Κατάσταση: Ανοικτή

Έναρξη: 08/04/2024
Λήξη: 31/05/2024
Δικαιούχοι: Δήμος Ανατολικής Σάμου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.5

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_2.5_17
Γεωγραφική Περιοχή: Νησί της Σάμου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδια επικοινωνίας: κα Ειρήνη Ζούρου

Τηλέφωνο: 2251352052

Διεύθυνση email: ezourou@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τη διαχείριση των λυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Αιγαίου θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί η ολοκλήρωση και αποτελεσματική λειτουργία των υφιστάμενων και νέων υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ κατηγορίας. Η εν λόγω δράση αφορά σε ολοκλήρωση της τμηματοποιημένης Πράξης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με τίτλο: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛ ΧΩΡΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛ ΧΩΡΑΣ», που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και για διαχειριστικούς λόγους θα μεταφερθεί ως τμηματοποιημένη πράξη ΠΠ 2021-2027, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Τροποποίηση Πρόσκλησης

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση με τίτλο: «Ολοκλήρωση και ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ κατηγορίας (Τμηματοποιημένες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020).», τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης.

Νέα προθεσμία λήξης υποβολής πρότασης η 31/05/2024 και ώρα 16:00.


Πρόσκληση


1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο