Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Επέκταση ή/και ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Επέκταση ή/και ανέγερση κτιριακών...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 681.289 Ευρώ
Κατάσταση: Κλειστή
Έναρξη: 17/08/2023
Λήξη: 18/10/2023
Δικαιούχοι: Δήμος Δυτικής Λέσβου, Δήμος Χίου, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση αφορά στις παρακάτω μεταφερόμενες πράξεις με αντικείμενο τις μελέτες αναβάθμισης και επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα αποσυρθούν προκειμένου να ενταχθούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υπηρεσιών της ΕΑΣ:

  1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ
  2. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟΥ ΒΡΙΣΑΣ

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.3 της με Α.Π οικ. 2172/03.09.2021 πρόσκλησης με τίτλο  «Ωρίμανση μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση/ Αναβάθμιση των υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», δεν απαιτούνται εκ νέου να αποσταλούν από τον δυνητικό δικαιούχο και η ΕΥΔ διατηρεί το δικαίωμα να τα επανελέγξει ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης της Πράξης.

Η τροποποίηση πρόσκλησης έγινε ως προς:

1. Δυνητικούς δικαιούχους
2. Παράταση χρόνου υποβολής προτάσεων
3. Προσκόμιση προγραμματικής σύμβασης(όπου απαιτείται)

 


Πρόσκληση

1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο