Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Επέκταση ή/και ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Επέκταση ή/και ανέγερση κτιριακών...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 891.403 Ευρώ

Κατάσταση: Κλειστή

Έναρξη: 17/08/2023
Λήξη: 1/12/2023
Δικαιούχοι: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO4.2

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_4.2_7
Γεωγραφική Περιοχή: Δήμος Χίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Αθανασέλλης Θεολόγος

Τηλέφωνο: 2251352017

email: athanaselis@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η δράση αφορά στην μεταφερόμενη Πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΡΡΑΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ» που εντάχθηκε στο ΕΠ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020, με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης και επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα αποσυρθεί προκειμένου να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.3 της με Α.Π οικ. 2172/03.09.2021 πρόσκλησης με τίτλο  «Ωρίμανση μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση/ Αναβάθμιση των υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», δεν απαιτούνται εκ νέου να αποσταλούν από τον δυνητικό δικαιούχο και η ΕΥΔ διατηρεί το δικαίωμα να τα επανελέγξει ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης της Πράξης.


Πρόσκληση


1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο