Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση, που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της ΠΒΑ

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 13.000.000 Ευρώ

Κατάσταση: Ανοικτή

Έναρξη: 01/12/2023
Λήξη: 30/9/2024
Δικαιούχοι: Δήμος Αγίου Ευστρατίου, Δήμος Ανατολικής Σάμου, Δήμος Δυτικής Λέσβου, Δήμος Δυτικής Σάμου, Δήμος Ικαρίας, Δήμος Λήμνου, Δήμος Μυτιλήνης, Δήμος Οινουσσών, Δήμος Φούρνων Κορσεών, Δήμος Χίου, Δήμος Ψαρών, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.1

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_2.1_12
Γεωγραφική Περιοχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ευστράτιος Μουφλουζέλλης
Στέλεχος Μονάδας Α

emouflouzellis@mou.gr

2251352022

Περιγραφή πρόσκλησης

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση, που ανήκουν στους Δήμους και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, παντός είδους χρήσης.
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις κτιριακές υποδομές του δημόσιου τομέα, με την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
Προτεραιότητα θα δοθεί:
– στα σχολικά κτίρια
– στα περισσότερο ενεργοβόρα δημόσια κτίρια, σε κτίρια που κατατάσσονται σε χαμηλή κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ, απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) όπως ισχύει, καθώς επίσης και
– στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ΑΠΕ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να λάβουν υπόψη τους το περιεχόμενο της πρόσκλησης, τους ειδικότερους κανόνες επιλεξιμότητας και τα συνοδευτικά αρχεία της πρόσκλησης, πριν την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Η τροποποιημένη έκδοση αφορά:

  1. Στην τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων. Νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων: 30/9/2024
  2. Στην υπενθύμιση της υποχρέωσης των ΟΤΑ Α’ να κατέχουν εγκεκριμένο Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) προκειμένου να αξιολογηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 16  του ν. 4936/22 (Α’ 105) όπως ισχύει.
  3. Στην αντικατάσταση του συνημμένου στην αρχική πρόσκληση εργαλείου (xls) αξιολόγησης της εξασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας της προτεινόμενης πράξης. Υπενθυμίζεται ότι για την εξέταση της οικονομικής βιωσιμότητας μιας πράξης, η περίοδος αναφοράς ορίζεται πλέον στα 15 έτη.
  4. Στην ενημέρωση του συνημμένου στην πρόσκληση αρχείου “Απαιτούμενα_Στοιχεία”.

 

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Η τροποποιημένη έκδοση αφορά:

  1. Στη χρονική μετάθεση υποχρέωσης των ΟΤΑ Α’ να κατέχουν εγκεκριμένο Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) προκειμένου να αξιολογηθούν, για την 1/1/2025, σύμφωνα με το ν. 4936/22 (Α’ 105) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5106/24 (Α63) και ισχύει.
  2. Στην ενημέρωση του συνημμένου στην πρόσκληση αρχείου “Απαιτούμενα Στοιχεία“.

Τα υπόλοιπα ισχύουν ως έχουν.

Παρακαλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι όπως λάβουν υπόψη τα παρόντα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (συνημμένα).

 


Πρόσκληση


1η τροποποίηση πρόσκλησης

2η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο