Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση Λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Συνέχιση Λειτουργίας Τοπικών...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 479.102,40

Συνολικό κόστος πράξης: 1.140.720,00

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/01/2024

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6004727

Γεωγραφική περιοχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αφορά στη συνέχιση της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των 2 Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι οποίες χρηματοδοτούνταν από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020, και οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της ΠΠ 2021 -2027. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η λειτουργία των ΤΟΜΥ για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον ωφελούμενο πληθυσμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 4461/2017, 4486/2017, 4931/2022 και στις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και στα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 91986/09-10-2023 ΚΥΑ «Διαδικασία – Πλαίσιο Εφαρμογής της δράσης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Περιφερειών του ΕΣΠΑ 2021-2027» (ΦΕΚ 5947/Β/12-10-2023), τους όρους του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα» και το εθνικό πλαίσιο λειτουργίας τους.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο