Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ικαρίας

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Δήμος Ικαρίας

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 153.000,00

Συνολικό κόστος πράξης: 153.000,00

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/12/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6003240

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Ικαρίας

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Κέντρου Κοινότητας εντάσσεται στον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (ΕΜ), ο οποίος συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας.
Η συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών τύπου: “Υπηρεσία μίας στάσης”, αποτελώντας το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων κοινωνικών υπηρεσιών προς την τοπική κοινότητα και λειτουργώντας ως συμπληρωματικής δομής των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ικαρίας. Ειδικότερα στοχεύει να αποτελεί και κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 ένα “front desk” υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 49744/2023 (ΦΕΚ 3222/Β/19.05.2023).Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο