Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.6

Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 6.799.973,88

Συνολικό κόστος πράξης: 9.102.973,88

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/08/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2028

Κωδικός ΟΠΣ: 6001800

Γεωγραφική περιοχή: Βορείου Αιγαίου

Περιγραφή Φυσικού αντικειμένου Πράξης:

Μέσω της Πράξης επιδιώκεται η στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της συνεκπαίδευσης και η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής αγωγής της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η συμπερίληψη και η ισότιμη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΑμεΑ και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παραδοτέα πράξης:

– Έκδοση διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης

– Αποφάσεις προσλήψεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών / ΕΕΠ /ΕΒΠ

– Αποφάσεις Τοποθέτησης – Διάθεσης στο(α) σχολείο(α) (αναρτημένες στη Διαύγεια)

– Αρ. πρωτοκόλλου εγκεκριμένης γνωμάτευσης ΚΕΣΥ «παράλληλης στήριξης» και υποστήριξης των μαθητών με ΕΒΠ & ΕΕΠ

– Αποφάσεις Σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)

– Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, ΕΒΠ, ΕΕΠ

– Περιλήψεις Συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, ΕΒΠ, ΕΕΠ (Αναρτημένες στη Διαύγεια)

– Μισθοδοτικές καταστάσεις ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ, κατά περίπτωση (για την επαλήθευση των Α/Μ απασχόλησης)

– Υλικό δημοσιότητας (Αφίσα).Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο