Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στo Βόρειο Αιγαίο – Σχολικό έτος 2022-2023

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Προώθηση και υποστήριξη παιδιών...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 2.664.863,71

Συνολικό κόστος πράξης: 5.743.888,48

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/09/2022

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/03/2024

Κωδικός ΟΠΣ: 6000713

Γεωγραφική περιοχή: Βορείου Αιγαίου

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της πράξης

Το έργο “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στo Βόρειο Αιγαίο – Σχολικό έτος 2022-202” έχει παιδοκεντρικό χαρακτήρα και στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία για το σχολικό έτος 2022-2023, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)  και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών  πραγματοποιείται με την  «αξίας τοποθέτησης» (voucher) , που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι  από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης.

Παραδοτέα πράξης

Μέσω της πράξης αναμένεται να χρηματοδοτηθούν συνολικά 2.326 λήπτες voucher εκ των οποίων 1.163 από επιλέξιμη δαπάνη και συνολικά 2.646 παιδιά, εκ των οποίων 1.394 από επιλέξιμη δαπάνη.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο