Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Βόρειο Αιγαίο – Σχολικό έτος 2023-2024

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Προώθηση και υποστήριξη παιδιών...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 2.664.864,00

Συνολικό κόστος πράξης: 2.664.864,00

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/09/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/03/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6001807

Γεωγραφική περιοχή: Βορείου Αιγαίου

Περιγραφή Φυσικού αντικειμένου Πράξης

Το έργο “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στo Βόρειο Αιγαίο – Σχολικό έτος 2023-2024” έχει παιδοκεντρικό χαρακτήρα και στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία για το σχολικό έτος 2023-2024, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)  και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών  πραγματοποιείται με την  «αξίας τοποθέτησης» (voucher) , που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι  από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης.

Παραδοτέα πράξης

Μέσω της πράξης αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 760 λήπτες voucher και 950 παιδιά.



Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο