Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Βορείου Αιγαίου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 291.342,16

Συνολικό κόστος πράξης: 291.342,16

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 1/11/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2029

Κωδικός ΟΠΣ: 6002255

Γεωγραφική περιοχή: Βόρειο Αιγαίο

Η Δράση αφορά στην υποστήριξη της συνέχειας της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον συντονισμό των περιφερειακών στόχων και πολιτικών κοινωνικής ένταξης, την ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και
αλληλεγγύης, την συνεργασία με τα λοιπά όργανα του Εθνικού Μηχανισμού και την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Σε εφαρμογή του ν. 4445/2016 συστάθηκε και λειτουργεί Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Ο Εθνικός Μηχανισμός σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τις ήδη υπάρχουσες Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών και τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης που συστάθηκαν με αυτόν το νόμο.
Τα Παρατηρητήρια στοχεύουν:
α. στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της
ΠΕ.Σ.Κ.Ε.,
β. στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,
γ. στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.Γ.Π.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού,
δ. στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο