Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ολοκλήρωση αποχέτευσης Αγίας Παρασκευής Δήμου Δυτικής Λέσβου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Ολοκλήρωση αποχέτευσης Αγίας Παρασκευής...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.5

Δικαιούχος: ΔΕΥΑ Λέσβου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 2.915.135,75

Συνολικό κόστος πράξης: 3.013.535,75

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/01/2021

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6003354

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Δυτικής Λέσβου

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την ολοκλήρωση της αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Αγίας Παρασκευής Δήμου Δυτικής Λέσβου, ο οποίος περιλαμβάνεται στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 της ΕΕ.

Με την κατασκευή των προτεινόμενων δικτύων αποχέτευσης του παρόντος έργου θα ολοκληρωθεί ένα σύγχρονο χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης στον οικισμό Αγίας Παρασκευής, μέσω του οποίου θα καταστεί δυνατή η μεταφορά του συνόλου της παροχής λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Καλλονής. Η ΔΕΥΑΛ, ως φορέας λειτουργίας του έργου και έχοντας ως αντικείμενο την λειτουργία και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης, διαθέτει οργανωμένο τμήμα συντήρησης και λειτουργίας των αντίστοιχων δικτύων, στελεχωμένο με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Η προμήθεια ενός αποφρακτικού οχήματος που θα υλοποιηθεί μέσω του Υποέργου 4 της προτεινόμενης πράξης θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου δεδομένης και της μεγάλης έκτασης αυτού.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο