Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ολοκλήρωση Αποχέτευσης Αγίας Παρασκευής Δήμου Δυτικής Λέσβου _ Β’ Φάση

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Ολοκλήρωση Αποχέτευσης Αγίας Παρασκευής...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.5

Δικαιούχος: ΔΕΥΑ Λέσβου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 2.915.135,75

Συνολικό κόστος πράξης: 3.013.535,75

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/01/2021

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6003354

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Δυτικής Λέσβου

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την ολοκλήρωση της αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Αγίας Παρασκευής Δήμου Δυτικής Λέσβου, ο οποίος περιλαμβάνεται στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 της ΕΕ. Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω των παρακάτω υποέργων:
Υποέργο 1: Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Αγίας Παρασκευής Δήμου Δυτικής Λέσβου. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα γίνει με την κατασκευή τμημάτων του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού και την σύνδεση τους με τους νέους υφιστάμενους αγωγούς οι οποίοι κατασκευάστηκαν την περίοδο 2012-2015 με την εργολαβία της εταιρίας ΤΕΧΝΗ Α.Ε. (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 28-11-2012), ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και να καταστεί χωριστικό το αποχετευτικό σύστημα του οικισμού και το σύνολο της παροχής ακαθάρτων να οδηγηθεί στην Ε.Ε.Λ Καλλονής. Τα παντορροϊκά τμήματα του παλαιού υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου θα διατηρηθούν όπου είναι δυνατόν και θα ενταχθούν ως χωριστικοί αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων. Οι λοιπές εργασίες ύδρευσης και ομβρίων σχετίζονται με αντικαταστάσεις αγωγών που θα προκύψουν εξ αιτίας του έργου της αποχέτευσης (στενότητα οδού κλπ.). Το φυσικό αντικείμενο της Β φάσης αφορά σε εργασίες που εκτελέστηκαν και θα εκτελεστούν από τον 3ο λογαριασμό (4η Εντολή Πληρωμής) έως το τέλος της εργολαβίας.
Υποέργο 2: Οι Αρχαιολογικές εργασίες (Αυτεπιστασία Αρχαιολογίας) υλοποιούνται παράλληλα με το υποέργο 1 και μεταφέρονται οι δαπάνες στη Β’ Φάση.
Υποέργο 4: έχει δοθεί προέγκριση υπογραφής Σύμβασης.

 Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο