Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Μελέτη αποκατάστασης & επέκτασης Καρραδείου κτιρίου στη Χίο

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Μελέτη αποκατάστασης & επέκτασης...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO4.2

Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 891.402,89

Συνολικό κόστος πράξης: 891.402,89

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 1/1/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 30/6/2027

Κωδικός ΟΠΣ: 6003334

Γεωγραφική περιοχή: Χίος

Η πράξη αφορά την αξιοποίηση του συγκροτήματος της «Καρραδείου» στη Χίο – ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου- για τη συμπλήρωση των κτιριακών υποδομών της πανεπιστημιακής μονάδας Χίου, με την αποκατάσταση και επαναχρηση ενός υφιστάμενου νεοκλασσικού κτηρίου, την κατεδάφιση των υπολοίπων υπαρχόντων κτηρίων (μεταγενέστερες προσθήκες) και την ανέγερση νέου/νέων κτηρίων στο οικόπεδο, με σύγχρονες αντιλήψεις σχεδιασμού και κατασκευής και σεβασμό στα ιστορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των κτιρίων της περιοχής. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Της μελέτης για την ανέγερση νέου/νέων κτηρίων, της διαμόρφωσης του ακάλυπτου χώρου και της αποκατάστασης του παραπάνω νεοκλασσικού κτηρίου θα προηγηθεί ανοιχτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων.

Στην πρώτη βραβευθείσα μελετητική ομάδα θα ανατεθεί η εκπόνηση της μελέτης των αρχιτεκτονικών, των στατικών και των η/μ εγκαταστάσεων, η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και η έκδοση Οικοδομικής Αδείας για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΡΑΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ” , προκειμένου εν συνεχεία να είναι δυνατή η δημοπράτηση εκτέλεσης του σχετικού κατασκευαστικού έργου. Η επίβλεψη της μελέτης θα γίνει από τη ΜΟΔ ΑΕ κατόπιν προγραμματικής σύμβασης. Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, το Πανεπιστήμιο θα παρουσιάσει στο κοινό τόσο τις διακριθείσες, όσο και τις υπόλοιπες προτάσεις με διοργάνωση έκθεσης και έκδοση τεύχους.

 Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο