Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Μελέτη Ανέγερσης Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Βρίσας

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Μελέτη Ανέγερσης Δημοτικού Σχολείου...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO4.2

Δικαιούχος: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 220.898,05

Συνολικό κόστος πράξης: 220.898,05

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 19/04/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 01/07/2024

Κωδικός ΟΠΣ: 6003317

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Δυτικής Λέσβου

Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Βρίσας” προκειμένου αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.
Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες βρίσκεται μεταξύ ανωνύμων οδών εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου παραδοσιακού οικισμού Βρίσα της ΔΕ Πολυχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Αναλυτικότερα : αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κλπ), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός 3/θέσιου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και ενός μονοθέσιου Νηπιαγωγείου(δυναμικότητας 35 μαθητών και 6 νηπίων μαθητών )
Κατά το σχεδιασμό των κτιριακών εγκαταστάσεων θα ληφθούν υπόψη :
– Το Κτιριολογικό πρόγραμμα 3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου
– Το Κτιριολογικό πρόγραμμα μονοθέσιου Νηπιαγωγείου
– Οι διατάξεις του ΝΟΚ (ν. 4067/2012) , του Κτιριοδομικού Κανονισμού
– Οι οδηγίες σχεδιασμού “Σχεδιάζοντας για όλους ” του ΥΠΕΚΑ
– Οι όροι δόμησης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο και Θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ., το οποίο θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο.
– Το Τεύχος “Οδηγός Μελετών για για Διδακτήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης” της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”
– Οι Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και Ενεργειακού Σχεδιασμού
– Όλες οι σχετικές διατάξεις, οδηγίες κλπ για την δημιουργία σύγχρονου Σχολικού ΣυγκροτήματοςΑπόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο