Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Εκπόνηση μελετών αντιπλημμυρικών έργων ΔΕ Καλλονής Δήμου Δυτικής Λέσβου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Εκπόνηση μελετών αντιπλημμυρικών έργων...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.1

Δικαιούχος: Δήμος Δυτικής Λέσβου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 525.552,30

Συνολικό κόστος πράξης: 525.552,30

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 18/10/2022

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 18/8/2024

Κωδικός ΟΠΣ: 6003287

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Δυτικής Λέσβου

Αντικείμενο της συγκεκριμένης πράξης είναι η εκπόνηση των μελετών αντιπλημμυρικών έργων του Δήμου Δυτικής Λέσβου σε περιοχές όπου παρουσιάζονται σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα είτε σε καλλιέργειες και οικισμούς είτε σε γέφυρες διασταύρωσης με το επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Τα αντιπλημμυρικά έργα που θα μελετηθούν τοποθετούνται σε θέσεις των χειμάρρων Τσικνιά, Αχέρωνα & Ποταμιάς (περιοχή Καλλονής) και Ταξιάρχη (περιοχή Παρακοίλων).Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο