Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράσεις προστασίας παραλίας Αγ. Ιωάννη Κάσπακα Ν. Λήμνου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Δράσεις προστασίας παραλίας Αγ....

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.4

Δικαιούχος: Δήμος Λήμνου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.074.986,54

Συνολικό κόστος πράξης: 1.074.986,54

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 06/11/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 05/11/2026

Κωδικός ΟΠΣ: 6003281

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Λήμνου

Η παραλία και τμήμα των παράκτιων υποδομών στον Άγιο  Ιωάννη Κάσπακα αντιμετωπίζει πρόβλημα διάβρωσης, το οποίο οδηγεί σταδιακά στην υποβάθμιση των ποιοτικών και των λειτουργικών της χαρακτηριστικών. Επιπλέον το υφιστάμενο λιμενικό έργο το οποίο οριοθετεί το νότιο άκρο αυτής αντιμετωπίζει προβλήματα προσχώσεων με συνέπεια την ανάγκη τακτικής αποκατάστασης των λειτουργικών βαθών του. Ως εκ τούτο προτείνεται  εμπλουτισμός και θωράκιση ποδός τού παραλιακού δρόμου καθώς και κατασκευή κυματοθραύστη.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο