Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Προτεραιότητα 5

Ενίσχυση της χωρικής συνοχής μέσω ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 102,2 εκ

Συνεισφορά ΕΕ

85% (ΕΤΠΑ)

Ειδικοί Στόχοι

Βιώσιμη ανάπτυξη αστικών περιοχών
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Δημιουργία υποδομών βελτίωσης της ποιότητας ζωής
 • Αύξηση και βελτίωση της κινητικότητας και λειτουργικότητας των αστικών κέντρων.
 • Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος, τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας και αναγνωρισιμότητας, των αστικών κέντρων για αύξηση / βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων.
 • Βιοκλιματικές δημόσιες υποδομές κοινόχρηστων χώρων.
 • Αναπλάσεις δημόσιων κτηρίων και κοινόχρηστων ανοικτών χώρων, με ιδιαίτερη εστίαση στις χερσαίες ζώνες ή πέριξ αυτών των λιμανιών των πόλεων.
 • Υποστήριξη των αστικών αρχών για αύξηση της ικανότητάς τους στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση δράσεων των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης.
 • Μικρής κλίμακας τοπικές υποδομές διαλογής και διαχείρισης στη πηγή (κομποστοποίηση), για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης, στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ. μικρής κλίμακας (πράσινες γωνιές μέχρι και πράσινα σημεία
 • Ενίσχυση του επιχειρηματικού ιστού των δύο αστικών κέντρων, μέσω επιχειρηματικών σχεδίων, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και προοπτικές των επιχειρήσεων που εδρεύουν και λειτουργούν σε αυτά.
 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς της διοικητικής λειτουργίας των Δήμων, ανάδειξης των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.
 • Ενίσχυση ανέργων για πρόσβαση στην απασχόληση.
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Δήμοι και εποπτευόμενοι φορείς τους των δύο αστικών κέντρων Μυτιλήνης και Χίου
 • Φορείς εκπροσώπησης του επιχειρηματικού ιστού και της Κοινωνίας των πολιτών των δύο αστικών κέντρων Μυτιλήνης και Χίου
 • Λοιποί αρμόδιοι φορείς σε σχέση με τις προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο των Στρατηγικών ΒΑΑ
Ωφελούμενοι
 • Κάτοικοι και επισκέπτες των αστικών κέντρων Μυτιλήνης και Χίου
Βιώσιμη ανάπτυξη υπαίθρου και μικρών νησιών
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Βελτίωση ή/ και επέκταση του εσωτερικού οδικού δικτύου των νησιών
 • Δημιουργία/βελτίωση υποδομών εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης ή/και τουριστικής δραστηριότητας
 • Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών και φυσικών πόρων τοπικής & περιφερειακής εμβέλειας
 • Ανάπλαση, ανάδειξη και αξιοποίηση κοινόχρηστων δημόσιων χώρων
 • Βιοκλιματικές αναπλάσεις σε κοινόχρηστους ανοικτούς χώρους
 • Υποστήριξη των τοπικών φορέων για ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης δράσεων των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης
 • Μικρής κλίμακας τοπικές υποδομές διαχείρισης στη πηγή, για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης, στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ
 • Τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας
 • Δημιουργία κοινωνικών δομών/υπηρεσιών για ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
 • Δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων, ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Περιφέρεια, Δήμοι και εποπτευόμενοι φορείς τους, κατά κύριο λόγο των περιοχών που θα εφαρμοσθούν οι στρατηγικές ΟΧΕ και ΤΑΠΤοΚ
 • Φορείς εκπροσώπησης του επιχειρηματικού ιστού και της Κοινωνίας των πολιτών των συγκεκριμένων περιοχών
 • Λοιποί αρμόδιοι φορείς σε σχέση με τις προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης
Ωφελούμενοι
 • Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των συγκεκριμένων περιοχών που θα εφαρμοσθούν οι Στρατηγικές ΟΧΕ και ΤΑΠΤοΚ
Μετάβαση στο περιεχόμενο