Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Προτεραιότητα 4Β

Κοινωνική ένταξη και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 68,3 εκ

Συνεισφορά ΕΕ

85% (ΕΚΤ+)

Ειδικοί Στόχοι

Προώθηση απασχόλησης
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Ενίσχυση ανέργων νέων ή/και μακροχρόνια ανέργων, συμπεριλαμβανομένου και του mentoring για ίδρυση και αρχική λειτουργία επιχειρήσεων στις προγραμματιζόμενες στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης
 • Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
 • Ενίσχυση της λειτουργίας μηχανισμού προώθησης της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Ενίσχυση/υποστήριξη των τοπικών/περιφερειακών κοινωνικών εταίρων και λοιπών αρμόδιων τοπικών/περιφερειακών φορέων για δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού διάγνωσης αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας, αλλά και της συνολικής περιφερειακής αγοράς εργασίας, σε συνεργασία με τον εθνικό μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας
 • Πρόσβαση στην απασχόληση ανέργων υψηλών προσόντων στις προγραμματιζόμενες στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Οι υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις
 • Τοπικοί/περιφερειακοί φορείς που εκπροσωπούν τον επιχειρηματικό, οικονομικό και κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας
 • Εμπορικά Επιχειρηματικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας
 • Ομοσπονδίες Επαγγελματιών
 • Εθνικοί θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι με τοπική παρουσία στην Περιφέρεια
 • ΟΤΑ
 • Υπουργείο Παιδείας και εποπτευόμενοι φορείς
Ωφελούμενοι
 • Οι μακροχρόνια άνεργοι
 • Οι νέοι άνεργοι
 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις – Κοινωνικές Επιχειρήσεις
 • Άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και είναι είτε άνεργοι, είτε μη οικονομικά ενεργοί
Προώθηση απασχόλησης γυναικών
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Δράσεις υποστήριξης γυναικών με στόχο την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην απασχόληση
 • Ενίσχυση καινοτόμων μοντέλων λειτουργίας των επιχειρήσεων για διευκόλυνση ίσων ευκαιριών πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση. (Επιδότηση / συμπλήρωση του μισθού για μειωμένο ωράριο εργασίας)
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
 • Επιχειρήσεις
 • ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα αυτών
Ωφελούμενοι
 • Γυναίκες εργάσιμης ηλικίας
 • Επιχειρήσεις που απασχολούν γυναίκες
Ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση & κατάρτιση
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης / συνεκπαίδευσης μαθητών/τριων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση
 • ΚΔΑΠ – STEM
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού
 • Υπηρεσίες/Δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ωφελούμενοι
 • Παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Μαθητές ΑμεΑ
Προώθηση ίσων ευκαιριών
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Καταπολέμηση του Ψηφιακού Αποκλεισμού για ηλικιωμένους (Δράσεις εξοικείωσης με τις ΤΠΕ για χρήση στην καθημερινή ζωή και την άρση του αποκλεισμού)
 • Δράσεις για την συμμετοχή μειονεκτουσών ομάδων (π.χ. ΑμεΑ, ηλικιωμένοι) στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ενεργή κοινωνική ζωή χωρίς αποκλεισμούς
 • Προώθηση στην απασχόληση ατόμων μειονεκτουσών ομάδων
 • Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση
 • Capacity building για φορείς σχετικούς με την κοινωνική ένταξη
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού
 • Κοινωνικοί φορείς κοινωνικής ένταξης
Ωφελούμενοι
 • Ευάλωτες ομάδες
 • Παιδιά Υπηκόων Τρίτων Χωρών
 • Ηλικιωμένοι
 • ΑμεΑ
Δράσεις ένταξης υπηκόων
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε υπηρεσίες υγείας
 • Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας (νέο Ήλιος)
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
 • Δημόσιοι και λοιποί Φορείς καθ΄ αρμοδιότητα
Ωφελούμενοι
 • Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας
 • Δικαιούχοι προσωρινής προστασίας
 • Εκπατρισμένοι πολίτες Ουκρανίας
Δράσεις ένταξης περιθωριοποιημένων
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Ολοκληρωμένα προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού και της προώθησης στην απασχόληση (ΝΕΕ, ΝΘΕ)
 • Λοιπές δράσεις υποστήριξης των Ρομά για βελτίωση συνθηκών διαβίωσης (Ομάδες διαχείρισης χώρων μετεγκατάστασης και Βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης)
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • ΟΤΑ Α
 • ΜΚΟ
Ωφελούμενοι
 • Ρομά
Πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες με επίκεντρο τον άνθρωπο
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Κέντρα Κοινότητας
 • Δομές παροχής βασικών αγαθών
 • Δομές καταπολέμησης βίας κατά των γυναικών
 • Ανάπτυξη & λειτουργία Κοινωνικών Δομών υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε απομακρυσμένες περιοχές
 • Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς & για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων & ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης
 • Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ)
 • Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ΑμΕΑ
 • Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
 • Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
 • Τοπικές και κινητές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ & ΚΟΜΥ)
 • Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (Αλκοόλ, Ναρκωτικά, κλπ.)
 • Ενίσχυση Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
 • Δράσεις Μακροχρόνιας φροντίδας
 • Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή & προσωπικού βοηθού ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων
 • Ανάπτυξη ξενώνων άμεσης υποδοχής & βραχείας φιλοξενίας παιδιών προς αναδοχή
 • Υλοποίηση σχεδίων του μετασχηματισμού των υπηρεσιών για την αποϊδρυματοποίηση παιδιών
 • Δράση υποστήριξης μακροχρόνιας φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Υπουργείο Υγείας
 • ΟΤΑ Α & Β
 • Νομικά πρόσωπα
 • ΕΕΤΑΑ
Ωφελούμενοι
 • Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
 • ΑμεΑ
 • Μετανάστες
 • Ρομά
 • Ηλικιωμένοι
 • Γυναίκες θύματα βίας
 • Παιδιά
Άρση κοινωνικού αποκλεισμού
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Δομές Αστέγων
 • Υποστήριξη εφήβων σε υποβαθμισμένες περιοχές
 • Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • ΟΤΑ Α
 • ΜΚΟ
Ωφελούμενοι
 • Παιδιά και Έφηβοι/ες από φτωχά νοικοκυριά
 • Έφηβοι/ες και νέοι/ες σε υποβαθμισμένες περιοχές
 • Μετανάστες/τριες πρόσφυγες/ισσες
 • Ρομά
 • ΑμεΑ
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (πρώην φυλακισμένοι)
 • Άστεγοι
Μετάβαση στο περιεχόμενο