Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Προτεραιότητα 3

Ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 28,8 εκ

Συνεισφορά ΕΕ

85% (ΕΤΠΑ)

Ειδικοί Στόχοι

Υποδομές θαλάσσιων και οδικών μεταφορών
Ενδεικτικές Δράσεις
  • Έργα επέκτασης / αναβάθμισης στις κύριες λιμενικές υποδομές της Περιφέρειας
  • Έργα αναβάθμισης/βελτίωσης ή/και επέκτασης οδικών υποδομών στα νησιά, εθνικής ή/και επαρχιακής οδοποιίας, για σύνδεση της ενδοχώρας με τις πύλες εισόδου/εξόδου των νησιών
  • Έργα βελτίωσης της ασφάλειας των οδικών μεταφορών
Δυνητικοί Δικαιούχοι
  • Λιμενικά Ταμεία
  • Υπηρεσίες της Περιφέρειας/Περιφερειακών Ενοτήτων
Ωφελούμενοι
  • Κάτοικοι, επιχειρήσεις και επισκέπτες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Μετάβαση στο περιεχόμενο