Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Προτεραιότητα 1

Μετασχηματισμός της οικονομίας με αύξηση του μεγέθους της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων κυρίως και μέσω της Έξυπνης Εξειδίκευσης

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 50 εκ

Συνεισφορά ΕΕ

85% (ΕΤΠΑ)

Ειδικοί Στόχοι

Ενίσχυση έρευνας & καινοτομίας
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Δημόσιες Ερευνητικές υποδομές
 • Ερευνητικές υποδομές επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων (με την ευρεία έννοια), με χρήση/αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομιών
 • Συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για έρευνα/τεχνολογία, με επισπεύδουσες τις επιχειρήσεις και αναδόχους τους ερευνητικούς φορείς, στο πλαίσιο της περιφερειακής διάστασης για το Βόρειο Αιγαίο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
 • Μηχανισμός υποστήριξης της προώθησης της έρευνας/τεχνολογίας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις και της επιχειρηματικής ανακάλυψης, σύμφωνα με την περιφερειακή διάσταση, για το Βόρειο Αιγαίο, της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Κυρίως επιχειρήσεις της ΠΒΑ, οι οποίες είτε έχουν ήδη ανεπτυγμένες ικανότητες ή/και υποδομές Έρευνας/Τεχνολογίας, είτε εμφανίζουν δυνατότητες/προοπτικές εφαρμογής- αξιοποίησης προϊόντων έρευνας/τεχνολογίας και καινοτομίας.
 • Νεοφυείς επιχειρήσεις με αντικείμενα δραστηριότητας που ενσωματώνουν προϊόντα/αποτελέσματα έρευνας/τεχνολογίας και καινοτομίας.
 • Κάθε ΜΜΕ που επιθυμεί συνεργασία με ερευνητικούς φορείς της ΠΒΑ ή εκτός αυτής για κάλυψη συγκεκριμένων παραγωγικών αναγκών, μέσω στοχευμένων δράσεων Έρευνας/Τεχνολογίας και Καινοτομίας.
 • Δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα με έδρα ή/και παραρτήματα στην ΠΒΑ, τα οποία ασκούν εφαρμοσμένη και στοχευμένη έρευνα στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής διάστασης της έξυπνης εξειδίκευσης.
 • Δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς, με αρμοδιότητα ή/και δυνατότητα παροχής υποστήριξης στις επιχειρήσεις για συνεργασία με ερευνητικούς φορείς για την αξιοποίηση ενεργειών ανάπτυξης ή/και χρήσης προϊόντων Έρευνας/Τεχνολογίας και Καινοτομίας.
Ωφελούμενοι
 • ΜΜεπιχειρήσεις
 • Νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Μαθητές, φοιτητές
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Δράσεις / Δημόσια Έργα τοπικής/περιφερειακής κλίμακας (Διοικητική εξυπηρέτηση πολιτών / πολιτισμός / τουρισμός)
 • Δράσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών & εφαρμογών υγείας σχετικά μικρής κλίμακας τοπικής κυρίως ή/και περιφερειακής εμβέλειας χωρίς ανάγκη διαλειτουργικότητας με κεντρικά συστήματα
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Τοπικοί φορείς, φορείς με περιφερειακή διάρθρωση στη ΠΒΑ /Υπηρεσίες πολιτισμού
 • Δήμοι
 • Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας (Περιφερειακών Ενοτήτων)
 • Υγειονομικές Μονάδες της Περιφέρειας ή/και Υγειονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Ωφελούμενοι
 • Πολίτες και επισκέπτες των συγκεκριμένων περιοχών που θα εφαρμοσθούν οι στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης, ως άμεσα επίσης, είτε έμμεσα ωφελούμενοι
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Κατά προτεραιότητα εφαρμογή καινοτομιών κατά κανόνα μη τεχνολογικών από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
 • Προώθηση των πωλήσεων και κυρίως των εξαγωγών
 • Αξιοποίηση τοπικής αγροτικής παραγωγής (δεύτερη μεταποίηση) στις προγραμματιζόμενες στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης
 • Σύνδεση με τον τουρισμό/πολιτισμό (για ανάπτυξη αλυσίδων αξίας), στις προγραμματιζόμενες στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Επιχειρήσεις
Ωφελούμενοι
 • Επιχειρήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο