Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Παρουσίαση – Σύσταση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Προγράμματος, ως Διαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Διάρθρωση – αρμοδιότητες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027, συγκροτείται από τις εξής τέσσερις (4) Μονάδες:

Α.         Προγραμματισμος και Αξιολόγησηςς

Β.1.     Παρακολούθηση και Διαχείριση πράξεων των Προτεραιοτήτων 2, 3, 5, 6, 7 του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Β.2.     Παρακολούθηση και Διαχείριση πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 4Α, 4Β του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Γ.         Οργάνωση και Υποστήριξη.

Στις Μονάδες αυτές κατανέμονται, οι αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής που εξακολουθεί να έχει η Ειδική Υπηρεσία για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Περιφέρειας «Βορείου Αιγαίου» 2014-2020.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΕΥΔ λειτουργούν και Γραφεία στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Χίου με προσωπικό έως 2 στελέχη, τα οποία τοποθετούνται με απόφαση Προϊσταμένου στις αντίστοιχες Μονάδες της ΕΥΔ ανάλογα τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Οι αρμοδιότητές της καθορίζονται από την ΥΑ 82981-29.08.2022 (Β’4681-05.09.2022).

Μετάβαση στο περιεχόμενο