Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Μικρών Νησιών

Στις 18/01/2024, εγκρίθηκε η  Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων μικρών νησιών (ΟΧΕ μικρών νησιών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 με δικαιούχο την χωρική αρχή ΟΧΕ μικρών νησιών αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Α. Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Β. τους Δήμους Ικαρίας, Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Οινουσσών, Φούρνων Κορσεών, Αγίου Ευστρατίου

H ενδεικτική επιλέξιμη ΔΔ ανέρχεται σε 40.602.500,29€ και υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με Α.Π. οικ. 1789/31.07.2023 δεύτερης τροποποίησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Υποβολής προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων μικρών νησιών (ΟΧΕ μικρών νησιών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027, στους παρακάτω στόχους πολιτικής:

Στόχος Πολιτικής   Προτεραιότητα   Ταμείο   Ποσό (EUR)
1.Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ. 1. Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας, με αύξηση του μεγέθους και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, κυρίως μέσω και της έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΤΠΑ) ΕΤΠΑ 2.500.000,00
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 4Β. Κοινωνική Ένταξη και Αντιμετώπιση της Φτώχειας ΕΚΤ+ 2.800.000,00
5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες μέσω της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και τοπικών πρωτοβουλιών. 5. Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών ΕΤΠΑ 35.302.500,29
ΣΥΝΟΛΟ   40.602.500,29
ΕΤΠΑ 37.802.500,29
ΕΚΤ+ 2.800.000,00

Το Συνολικό κείμενο της Εγκεκριμένης Στρατηγικής ΟΧΕ μικρών νησιών βρίσκεται ΕΔΩ

Μετάβαση στο περιεχόμενο