Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Επιτροπή Παρακολούθησης

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης

1η Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021- 2027 (ΦΕΚ Β’/3759-8.06.2023)

2η Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021- 2027 (ΦΕΚ Β’/2809-17.05.2024)

Εσωτερικός Κανονισμός

1η Συνεδρίαση Μυτιλήνη 02-12-2022

– Πρόσκληση, Αρχείο
– Ημερήσια Διάταξη, Αρχείο
– Φάκελος 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης, Αρχεία
– Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, Αρχείο
– Παρουσιάσεις, Αρχεία

2η Συνεδρίαση Μυτιλήνη 03-07-2023

– Πρόσκληση, Αρχείο
– Ημερήσια Διάταξη, Αρχείο
– Φάκελος 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης, Αρχεία

1η Γραπτή Διαδικασία ΔΙΑΥΛΟΣ 10-08-2023

– Πρόσκληση/ Φάκελος, Αρχείο
– Έγκριση- αποτελέσματα Αρχείο

2η Γραπτή Διαδικασία ΔΙΑΥΛΟΣ 01-03-2024

– Πρόσκληση/ Φάκελος, Αρχείο
– Έγκριση- αποτελέσματα Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο