Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027, ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29.8.2022, με την Απόφαση C(2022)6253 final/29.8.2022.

Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του ανέρχεται σε 394,019 εκ. € και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+ και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Σχεδιασμός του Προγράμματος

Η διαδικασία σχεδιασμού ξεκίνησε με την έκδοση των σχετικών κατευθύνσεων (Εγκύκλιοι Σχεδιασμού) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Ορόσημα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε από την ΕΥΔ σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές Συντονισμού και την ΕΕ, αποτέλεσαν τα παρακάτω :

  • Κατάρτιση και διαβούλευση του κειμένου βασικών αρχών / Concept Paper (Μάρτιος 2021)
  • Άτυπη υποβολή του 1ου Σχεδίου Προγράμματος στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αύγουστος 2021)
  • Παρατηρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της 1ης άτυπης υποβολής (Οκτώβριος 2021)
  • 1η επίσημη υποβολή του Σχεδίου Προγράμματος στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 2021)
  • Παρατηρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της επίσημης υποβολής (Φεβρουάριος 2022)
  • Αποστολή 2ου σχεδίου Προγράμματος για άτυπη διαβούλευση (Μάιος 2022)
  • 2η επίσημη, επανυποβολή, του Προγράμματος (Αύγουστος 2022)
  • Έγκριση Προγράμματος (29/8/2022)

Διαβούλευση

Όλη η διαδικασία διαβούλευσης που ακολουθήθηκε για τον σχεδιασμό του Προγράμματος είναι διαθέσιμη στην ειδική πλατφόρμα της ιστοσελίδας της ΕΥΔ www.e-pepba.gr που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Στρατηγικοί στόχοι και δομή του Προγράμματος

Στρατηγικό στόχο του Προγράμματος αποτελεί η ενδυνάμωση της «τοπικότητας» του σχεδιασμού και της εφαρμογής του, με τη μέγιστη δυνατή σχετική κινητοποίηση όλου του δυναμικού των νησιών καθώς και η ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 8 Προτεραιότητες, που αντιστοιχούν στους 5 Στόχους Πολιτικής της ΕΕ.

Προτεραιότητα 1. Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας, με αύξηση του μεγέθους και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, κυρίως μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης  (50,0 εκ. €)   (ΕΤΠΑ)

Προτεραιότητα 2. Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας –
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων (79,5 εκ. €)  (ΕΤΠΑ)

 Προτεραιότητα 3. Ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας (28,8 εκ. €) (ΕΤΠΑ)

Προτεραιότητα . Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών (57,7 εκ. €)  (ΕΤΠΑ)

Προτεραιότητα 4Β. Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (68,2 εκ. €)  (ΕΚΤ+)

Προτεραιότητα 5. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής (102,2 εκ. €)  (ΕΤΠΑ)

Προτεραιότητα 6. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (5,2 εκ. €)

 Προτεραιότητα 7. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ (2,1 εκ. €)

Μετάβαση στο περιεχόμενο