Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ταχ. διεύθυνση: 1ο χλμ. Μυτιλήνης Λουτρών, αρμόδιος υπάλληλος Στρατής Μουφλουζέλλης, τηλ. 2251352022, email : emouflouzellis@mou.gr) ως Αρχή Σχεδιασμού του Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (ΦΕΚ Β 1225) όπως τροποποιημένη ισχύει :

α) Ανακοινώνει ότι, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω προγράμματος βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, (Κείμενο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) Η Αρχή Σχεδιασμού και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό

β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, email:  sec.dipa@prv.ypeka.gr ) μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο