Αρχική Σελίδα | Site Map | E-mail επικοινωνίας

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Χάρτης Β.Α. | Επικοινωνία

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι Ειδική Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2014, με αρμοδιότητες τη διαχείριση, έλεγχο και παρακολούθηση δράσεων / έργων που υλοποιούνται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» καθώς και δράσεων που της εκχωρούνται με Υπουργικές Αποφάσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013».

Ακόμα, είναι αρμόδια για την διαχείριση συγκεκριμένων δράσεων που υλοποιούνται αποκλειστικά στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και της εκχωρούνται στο πλαίσιο λοιπών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013».

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 4314/2014. Τα καθήκοντα της κάθε Μονάδας της Ειδικής Υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ σύστασής της ενώ αναλυτικές πληροφορίες για το οργανόγραμμα και τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στους αντίστοιχους συνδέσμους.ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:
  Ενταγμένες Πράξεις στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020
Κατάλογος ενταγμένων έργων της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020 (Τελευταία ενημέρωση Απρίλιος 2016)
entaxeis.pdf...
 Ενημερωτική Ημερίδα για τη Διαχειρστική Ικανότητα Δικαιούχων στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε συνέχεια των ενημερωτικών συναντήσεων με δυνητικούς δικαιούχους σε σχέση με την ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 και με γνώμονα την προετοιμασία για την υποβολή σχετικών προτάσεων, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα στις 11 Απριλίου 2016 από 09:00 έως 16:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Κουντουριώτη 1, στη Μυτιλήνη σχετικά με τη διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων στη Νέα Προγραμματική Περίοδο. Στην ημερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και οι ενδιαφερόμενοι φορείς που εδρεύουν σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας μέσω του ειδικού συστήματος τηλεδιάσκεψης που είναι κατά τόπους εγκατεστημένο.
Οι εισηγήσεις θα γίνουν από στελέχη της ΕΥΘΥ και της Ομάδας Υποστήριξης Δικαιούχων της ΜΟΔ.
Στη συγκεκριμένη ημερίδα θα αναλυθούν ζητήματα που αφορούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο και ειδικότερα σε εκείνα που αφορούν σε δικαιούχους της Περιφέρειας που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (αδύναμοι δικαιούχοι)...
 Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013....
 Κατάλογος συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης έτους 2015
Κατ' εφαρμογήν της ΥΑ 51540/ΕΥΣΑΑΠ 3628/12.11.2010, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δημοσιεύει τον κατάλογο συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του έτους 2015...
 Ενημερωτική Ημερίδα : Νέες Προσκλήσεις στο ΕΠ "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" - Διαδικασία υποβολής προτάσεων
Στις 16.2.2016 διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ενημερωτική ημερίδα με τίτλο "Νέες Προσκλήσεις - Διαδικασία υποβολής προτάσεων". Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη και την παρακολούθησαν ενεργά δυνητικοί διακιούχοι και άλλοι φορείς στη Χίο, Σάμο, Λήμνο, Ικαρία και Φούρνους μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης....
 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ»
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κ Α Λ Ε Ι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,(κεντρικές, περιφερειακές υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω ’ξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων...
 7Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 220 "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κ Α Λ Ε Ι την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω ’ξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων....
 Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα
Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β) και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).
Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε Εδώ...
 Πρόσκληση για την εγγραφή στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας για τη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, για την εγγραφή στον κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών....
 Ολοκλήρωση 1ης γραπτής διαδικασίας έγκρισης της Απόφασης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία με την οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης η 1η τροποποίηση του Εγγράφου Εξειδίκευσης του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020...
 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ»
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κ Α Λ Ε Ι την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω ’ξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων....
 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ»
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κ Α Λ Ε Ι την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω ’ξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος....
 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013)»
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Κ Α Λ Ε Ι
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
• ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω ’ξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου....
 Πρόσκληση σε θεματικό εργαστήριο «Αλυσίδα αξίας του Τουρισμού»
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Εκδήλωση με θέμα: Έξυπνη Εξειδίκευση στο Βόρειο Αιγαίο: «Αλυσίδα αξίας του Τουρισμού», που θα πραγματοποιηθεί στις 09/12/2015 στη Χίο, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, με ώρα έναρξης 12.00 μ.μ....
 Προδημοσιεύσεις 4 νέων δράσεων ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις και νέους πτυχιούχους, κλπ
Ανακοινώθηκαν οι προδημοσιεύσεις τεσσάρων νέων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι προδημοσιεύσεις αναμένεται να παραμείνουν σε διαβούλευση για ένα μήνα. Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων στις αρχές Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες....
 Πρόσκληση σε θεματικό εργαστήριο«Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας στον τομέα του ελαιολάδου»
Σας ενημερώνουμε ότι το θεματικό εργαστήριο «Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας στον τομέα του ελαιολάδου», που έχει προγραμματιστεί για τις 18/11/2015 στη Μυτιλήνη, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από αίτημα των φορέων/προσκεκλημμένων για αλλαγή μόνο της ώρας διεξαγωγής του, τροποποιεί την ώρα έναρξης του για το απόγευμα στις 17.00, την ίδια ημέρα....
 Πρόσκληση σε θεματικό εργαστήριο«Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας στον τομέα της μαστίχας»
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Εκδήλωση με θέμα: Έξυπνη Εξειδίκευση στο Βόρειο Αιγαίο: «Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας στον τομέα της μαστίχας», που θα πραγματοποιηθεί την 6/11/2015 στη Χίο, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, με ώρα έναρξης 9.00 π.μ....
 Πρόσκληση σε θεματικό εργαστήριο «Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας»
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Εκδήλωση με θέμα: Έξυπνη Εξειδίκευση στο Βόρειο Αιγαίο: «Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας», που θα πραγματοποιηθεί την 12/11/2015 στη Λήμνο, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με ώρα έναρξης 5.00 μ.μ....
 Πρόσκληση σε θεματικό εργαστήριο«Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας στον τομέα του ούζου»
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Εκδήλωση με θέμα: Έξυπνη Εξειδίκευση στο Βόρειο Αιγαίο: «Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας στον τομέα του ούζου», που θα πραγματοποιηθεί την 02/11/2015 στη Μυτιλήνη, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, με ώρα έναρξης 9.00 π.μ....
  Έξυπνη Εξειδίκευση στο Βόρειο Αιγαίο: «Αγροδιατροφικός τομέας»
Η Διαχειριστική Αρχή προτίθεται να διοργανώσει ημερίδες επιχειρηματικής ανακάλυψης ανά νησί και με θέμα ένα τοπικό προϊόν (π.χ ελαιόλαδο στην Μυτιλήνη, μαστίχα στην Χίο κ.α)....
 Έναρξη υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
Με αποφάσεις της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Χριστιάνας Καλογήρου ξεκίνησε η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020, με την έκδοση των τριών πρώτων αποφάσεων ένταξης που αφορούν σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)....
 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020
Με την Υπουργική Απόφαση 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 "Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020" εκδόθηκαν οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου...
 Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2015".
Φωτογραφείστε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κερδίστε...
 Καθοδήγηση για Δικαιούχους των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και συναφών εργαλείων της ΕΕ
04.06.2015
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τους Δικαιούχους για τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά, τα επενδυτικά ταμεία και τα συναφή εργαλεία της....
 Δημοσιεύτηκε ο Νόμος για τη διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
Ο Νόμος 4314/2014 περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) για τη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020...
 Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
21.8.2014...
 Υποχρεώσεις Δημοσιότητας ολοκληρωμένων έργων
.....

Αρχείο...

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ:

 18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές (έργα τμηματοποιημένα)»
24/05/2016...
 17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων δικτύων υποδομών (τουριστικοί προορισμοί και παραγωγικά κέντρα), που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με πύλες εισόδου – εξόδου κάθε νησιού (έργα τμηματοποιημένα)»
18/05/2016...
 16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης»
18/05/2016...
 15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013)»
18/05/2016...
 14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
01/04/2016...
 13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
01/03/2016...
 12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας» Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
01/03/2016...
 11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»(ΚΕΘΙ)
19/02/2016...
 10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»(ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ)
19/02/2016...
 9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ»(ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ)
19/02/2016...
 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ»
09/02/2016...
 Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα
Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β) και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).
Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε Εδώ...
 7Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 220 "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"
03/02/2016...
 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ»
30/12/15...
 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ»
30/12/15...
 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013)»
09/12/2015...
 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ
19/08/15...
 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 (ΑΜΕΑ)»(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜEΑ)
18/08/15...
 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ/ΒΡΕΦΙΚΟΙ/ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΔΑΠ ΚΛΠ)
18/08/15...

Όλες 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου διαχειρίζεται δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της E.E.

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | E-mail: vorioaigaio@mou.gr | Live Streaming | Δημιουργία EUROBIT WEBs.