Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

4.2.2.4: Βελτίωση, αναβάθμιση, επέκταση ή/και ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. 4.2.2.4: Βελτίωση, αναβάθμιση,...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Δράσης

Δεδομένης της εισόδου στην τυπική υποχρεωτική εκπαίδευση παιδιών τεσσάρων ετών και με βάση την ευρεία διαβούλευση με τοπικούς / περιφερειακούς φορείς / Υπηρεσίες της σχολικής εκπαίδευσης των δύο βαθμίδων (Α’ και Β’) κρίθηκε ως άμεση προτεραιότητα η υποστήριξη της καθολικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με εξασφάλιση επιπλέον αιθουσών και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων μόνιμης σχολική στέγης καθώς και η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων.
Τα παραπάνω αποτυπώνονται και στην χαρτογράφηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α & Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση της ανέγερσης-επέκτασης νηπιαγωγείων και η αναβάθμιση – βελτίωση των υποδομών τους.


Μετάβαση στο περιεχόμενο