Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 4.2.2.5: Επέκταση ή/και ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.2.2.5: Επέκταση ή/και...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 7.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Δράσης

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσεων αφορά στην ενίσχυση των υποδομών Α και Β Βάθμιας Εκπαίδευσης (πλην των νηπιαγωγείων) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Όλες οι προβλεπόμενες δράσεις αυτού του Ειδικού Στόχου προσδιορίζονται στη βάση της χαρτογράφησης των αναγκών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α&Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με βασική επιδίωξη την ενίσχυση στην ειδική αγωγή, τη στέγαση των σχολικών μονάδων σε σύγχρονες υποδομές και την εξασφάλιση επαρκούς προσβασιμότητας.
Οι δράσεις που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν είναι:
– δημιουργία νέων εκπαιδευτικών μονάδων Α’βάθμιας και Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης, με τον αντίστοιχο / ανάλογο σύγχρονο εξοπλισμό,
– κτηριακή επέκταση υφιστάμενων σχολικών μονάδων,
– ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων.
Προτεραιότητα θα δοθεί:
Α) Στην ανέγερση σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, ΕΕΕΚ, μουσικά σχολεία, κλπ).
B) Στην εξασφάλιση επαρκούς προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης εμποδιζόμενων ατόμων και αμεα σε σχολικά κτίρια Α’ & Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.
Γ) στην επέκταση ή ανέγερση σχολικών μονάδων γενικής παιδείας όπως αυτές αποτυπώνονται στην αποτύπωση αναγκών.
Δ) στην αναβάθμιση-βελτίωση υποδομών σχολικών μονάδων Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια).


Μετάβαση στο περιεχόμενο