Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 4.11.7.2: Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ΑμεΑ (Νέες Δομές)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.11.7.2: Στέγες Υποστηριζόμενης...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 850.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Δράσης

Η Δράση αφορά στην υποστήριξη της λειτουργίας νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ως νέες ΣΥΔ νοούνται αυτές που δεν έλαβαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Οι ΣΥΔ είναι μικρές μονάδες διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωση τους.
Για τους δυνητικούς δικαιούχους θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:
• διαθέτουν :1.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για τις λειτουργούσες ΣΥΔ ή 2.Αίτηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. ή 3.Έγκριση Σκοπιμότητας για την ίδρυση της ΣΥΔ από το αρμόδιο Υπουργείο για τα Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 8 παρ.1β της Δ12γ/ΓΠ οικ.44991/1349/03.11.2020 ΚΥΑ(ΦΕΚ 4491/Β/12-11-20),
• δεν λαμβάνουν, από τον ΕΟΠΠΥ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, το ειδικό νοσήλιο – τροφείο για τις ΣΥΔ που ορίζει η υπ΄αριθμ. Δ29α /Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048 ΚΥΑ «Ορισμός ειδικού νοσηλίου – τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΦΕΚ 172, τ. Β΄, 30-01-2014),
• δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη κρατική επιχορήγηση ή αλλού είδους χρηματοδότηση από δημόσιους φορείς, από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους (π.χ. κρατική επιχορήγηση,κπλ) ή ιδιώτες (π.χ. εισφορές από ενοίκους, ή νόμιμους εκπροσώπους ή τρίτους, εκχώρηση μέρους του προνοιακού επιδόματος των ενοίκων, κτλ), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ίδιου φυσικού αντικειμένου και δαπανών των πράξεων που θα υποβληθούν .
Η χρηματοδότηση της δράσης αφορά σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.


Μετάβαση στο περιεχόμενο