Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 4.11.6.1: Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ_Νέες)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.11.6.1: Κέντρα Διημέρευσης...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 2.400.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Κοινωφελή Ιδρύματα, Σύλλογοι Γονέων Κηδεμόνων ΑμεΑ, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Δράσης

Η δράση αφορά την δημιουργία Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες μέσω παροχής ημερήσιας φροντίδας. Χρηματοδοτείται η λειτουργία νέων δομών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η χρονική διάρκεια χρηματοδότησης της λειτουργίας τους είναι μέχρι το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσια Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε άτομα με κινητικές αναπηρίες, με αισθητηριακές αναπηρίες, με νοητική υστέρηση, με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία. Στόχοι της πράξης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Πρόκειται, για νέες δομές κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες ή για συναφείς δομές που θα δημιουργηθούν με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όπως ισχύει σήμερα.
Στόχοι της πράξης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.


Μετάβαση στο περιεχόμενο