Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 2.5.1.3: Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 2.5.1.3: ...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 6.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: ΔΕΥΑ Λέσβου, ΔΕΥΑ Χίου, Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Περιγραφή Δράσης

Στην παρούσα δράση προβλέπονται επενδύσεις που κρίνονται αναγκαίες, με βάση τα κριτήρια της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 στην περίοδο 2021-2030 και την προτεραιοποίηση του προγραμματισμού υλοποίησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΕΣ).
Κυρίαρχα στοιχεία των πράξεων θα είναι η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών μεθόδων ή / και η μείωση των απωλειών λόγω διαρροών.
Μέσω της δράσης επιδιώκεται η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη μείωση των διαρροών του πεπαλαιωμένου ή ακατάλληλης ποιότητας δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση – εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης), με παράλληλη εξασφάλιση επάρκειας και καλής ποιότητας νερού.
Οι τύποι των παρεμβάσεων θα αφορούν σε έργα αντικατάστασης, επισκευής, εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης/ενίσχυσης δικτύων ύδρευσης σε τμήματα στα οποία αποδεδειγμένα παρατηρούνται απώλειες του μεταφερόμενου νερού. Οι απώλειες στην περιοχή παρέμβασης θα προσδιορίζονται ποσοτικά ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) του μεταφερόμενου νερού, στη βάση υπολογισμών που θα στηρίζονται σε πραγματικές μετρήσεις πεδίου ή και σε τεκμηριωμένες εκτιμήσεις. Στα τμήματα δικτύου που θα γίνουν αναβαθμίσεις προβλέπεται και η εγκατάσταση διαλειτουργικών συστημάτων διαχείρισης λειτουργίας δικτύου (μέτρηση παροχής, έλεγχος διαρροών κλπ).
Όλα τα έργα οφείλουν να είναι συμβατά με το ισχύον ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου και να συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Γενικά Σχέδια Ύδρευσης (Masterplans).
Επισημαίνεται ότι οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν με βάση τις προτεραιότητες του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχέδιου για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.


Μετάβαση στο περιεχόμενο