Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 1.3.2: Προώθηση των πωλήσεων και κυρίως των εξαγωγών

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 1.3.2: Προώθηση των...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 4.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ1

Περιγραφή Δράσης

Η δράση «Προώθηση των πωλήσεων και κυρίως των εξαγωγών» στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (προτεραιοποήση της RIS3 της ΠΒΑ), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους.
Κάθε επενδυτικό σχέδιο, θα βαθμολογείται επιπλέον εφόσον τεκμηριωμένα συνδέεται με μια τουλάχιστον προτεραιοποίηση της RIS3 της ΠΒΑ και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να την εξυπηρετούν.

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στη συγκεκριμένη δράση με επιχορηγήσεις (grants), μπορεί είτε να αυξήσουν τις ήδη πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, είτε και να αναπροσαρμόσουν τις πωλήσεις τους προς αγορές του εξωτερικού.
Ενδεικτικά, οι ενέργειες που θα ενισχύονται αφορούν στα εξής:
• Εκπόνηση business plan με συγκεκριμενοποίηση των στόχων κάθε ΜΜΕ.
• Αναζήτηση ευκαιριών σε νέες αγορές του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού μέσω ερευνών αγοράς, συμμετοχή σε εκθέσεις, οργάνωση εμπορικών/επιχειρηματικών αποστολών.
• Ενδυνάμωση της θέσης τους σε υφιστάμενες αγορές του εξωτερικού, κυρίως μέσω διεύρυνσης των δικτύων και συνεργασιών τους, ανάπτυξη νέων προϊόντων, με ανάλογες παρεμβάσεις στον εξοπλισμό και στις διαδικασίες παραγωγής, κατά κύριο λόγο με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.
• Αναβάθμιση της προβολής των προϊόντων στο εξωτερικό μέσω branding, καθιέρωσης σήματος ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, συμμετοχές σε αναγνωρισμένες διεθνείς εκθέσεις κλπ.


Μετάβαση στο περιεχόμενο