Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μυτιλήνης

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 480.000,00

Συνολικό κόστος πράξης: 480.000,00

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/12/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6003085

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Μυτιλήνης

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Κέντρου Κοινότητας Λέσβου εντάσσεται στον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (ΕΜ), ο οποίος συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Ειδικότερα στοχεύει να αποτελεί και κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 ένα “front desk” υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 49744/2023 (ΦΕΚ 3222/Β/19.05.2023).

 Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο