Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.2

Δικαιούχος: Δήμος Λήμνου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 413.786,40

Συνολικό κόστος πράξης: 413.786,40

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 03/01/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6012115

Γεωγραφική περιοχή: Νησί του Αγίου Ευστρατίου

Η πράξη αφορά σε δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αγ. Ευστρατίου. Δίνει έμφαση στη “Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ)” και υιοθετεί δράσεις πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, και ανάκτησης με σκοπό τη σταδιακή μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που οδηγούνται για υγειονομική ταφή σε σύμμεικτη μορφή, χωρίς καμιά διαλογή.

Αφορά τα έργα για την κατασκευή της απαραίτητης υποδομής για την ΔσΠ και διαχείριση των αποβλήτων (Πράσινο Σημείο & Γωνίες Ανακύκλωσης), την προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία της υποδομής ΠΣ & ΓΑ, την μεταφορά μικρών ποσοτήτων βιοαποβλήτων οικιακού χαρακτήρα και την επεξεργασία τους σε μικρό μηχανικό κομποστοποιητή. Προβλέπονται επίσης δράσεις που αφορούν στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για την επίτευξη των στόχων της ΔσΠ στον Δ. Αγ. Ευστρατίου.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο