Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Διευθέτησης Χειμάρρων Νήσου Χίου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας και...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.4

Δικαιούχος: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 470.675,53

Συνολικό κόστος πράξης: 470.675,53

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 22/12/2022

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 22/06/2024

Κωδικός ΟΠΣ: 6002385

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Χίου

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης και της απαιτούμενης διευθέτησης πέντε (5) χειμάρρων στο νησί της Χίου. Ειδικότερα η μελέτη αναφέρεται στους χείμαρρους Κρικελή και Πλυντή στην περιοχή της Λαγκάδας, του κύριου και των ανατολικών κλάδων των ρεμάτων στο Μάρμαρο Καρδαμύλων και του χείμαρρου Μαλαγκιώτη. Η επιλογή μελέτης των προαναφερόμενων ρεμάτων έγκειται στη συχνότητα προβλημάτων έντονων πλημμυρών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια εντός οικισμών με σοβαρές επιπτώσεις (περιοχές Λαγκάδας και Μαρμάρου Καρδαμύλων), σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (χείμαρρος Μαλαγκιώτη) και στη θέση ολόκληρων (ρέματα Μαρμάρου Καρδαμύλων) ή μέρους των ρεμάτων αυτών (Κρικελή, Πλυντή και Μαλαγκιώτη) εντός του δικτύου NATURA 2000. Η εγγύτητα των ρεμάτων με ανθρωπογενείς δραστηριότητες καθιστά την πλημμυρική διακινδύνευση για τους οικισμούς σε μερικές περιπτώσεις υψηλή, με δεδομένο ότι κάποια υδατορέματα διέρχονται μέσα από αυτούς προκειμένου να διοδεύσουν προς κατάντη τα πλημμυρικά νερά. Κατά την εκπόνηση της μελέτης ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει τεκμηριωμένα τις περιοχές των έργων διευθέτησης που θα μελετηθούν, το είδος των έργων αυτών, καθώς και το μήκος τους.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο