Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Κατασκευή οδού Αγίας Ειρήνης

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Κατασκευή οδού Αγίας Ειρήνης

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.1

Δικαιούχος: Δήμος Χίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.557.405,11

Συνολικό κόστος πράξης: 2.259.859,73

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 27/10/2022

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6012193

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Χίου

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δρόμου για τη σύνδεση της οδού Ράμνης με την παραλιακή οδό Καλουτά.Η νέα οδός έχει μήκος 350 μ περίπου με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και πεζοδρόμια σε κάθε πλευρά. Στην περιοχή σύνδεσης με την οδό Ράμνης θα διαμορφωθεί ισόπεδος κόμβος με κατευθυντήριες τριγωνικές νησίδες και νησίδες πλάτους 0,50μ οι οποίες θα κατασκευαστούν με πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα και θα πλακοστρωθούν. Για τη διευκόλυνση της κίνησης των δεξιά στρεφόμενων οχημάτων από την οδό Ράμνης στη νέα οδό θα δημιουργηθεί λωρίδα δεξιάς στροφής πλάτους 2,50μ. Εξαιτίας του ότι οι δύο δρόμοι διασταυρώνονται υπό γωνία 125ο δημιουργείται δυσκολία στην κίνηση των αριστερά στρεφόντων οχημάτων που εισέρχονται στην οδό Ράμνης, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα του κόμβου. Γι αυτό το λόγο προκρίθηκε για τον κόμβο της οδού Ράμνης η λύση της φωτεινής σηματοδότησης. Εκτός των έργων οδοποιίας, θα γίνει κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, σήμανση και ασφάλιση της οδού, κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων κατά μήκος της οδού, κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την έδραση της οδού στον κόμβο της Ράμνης και ηλεκτροφωτισμός της οδού.Για την κατασκευή του έργου είναι απαραίτητο να γίνουν απαλλοτριώσεις. Αυτές θα γίνουν βάσει του κτηματολογίου που εγκρίθηκε με την Α.Π. 31499/18.07.2014 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και σε αυτό προσδιορίζονται οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις για την κατασκευή της οδού, οι οποίες ανέρχονται σε 4.007,82 τ.μ.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο