Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Λήμνου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 253.045,98

Συνολικό κόστος πράξης: 253.045,98

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/12/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6002923

Γεωγραφική περιοχή: Δήμου Λήμνου

Σκοπός του Κ.Η.Φ.Η. είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των ατόμων που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους.

Για το σκοπό αυτό  προβλέπονται υπηρεσίες που επιδιώκουν την ολόπλευρη στήριξη των ατόμων μέσα από την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, καθημερινή σίτιση και κοινωνικοποίηση, βοήθεια σε θέματα καθημερινής φροντίδας και κατάλληλη σωματική άσκηση με την παράλληλη εκπαίδευση σε λειτουργικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, είναι οι εξής:

  1. Νοσηλευτική φροντίδα
  2. Φροντίδα από Κοινωνικό Φροντιστή
  3. Φροντίδα από Βοηθητικό Προσωπικό
  4. Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου

Παραδοτέα πράξης:

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Παρακολούθηση λειτουργίας δομής
Π1.1 : Φάκελος με παρουσιολόγιο προσωπικού
Π1.2 : Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους
Π1.3 : Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Υποστήριξη ωφελούμενων
Π2.1 : Φάκελος με παρουσιολόγιο ωφελουμένων
Π2.2 : Βιβλίο εισόδου εξόδου ωφελουμένων
Π2.3 : Τήρηση προσωπικού φακέλου ωφελουμένων (ατομική καρτέλα και ιστορικό)
Π2.4 : Βιβλίο συμβάντων
Π2.5 : Βιβλίο καθημερινών δραστηριοτήτων

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 : Λειτουργικά έξοδα
Π3.1: Εντάλματα και καταστάσεις πληρωμής μισθοδοσίας προσωπικού
Π3.2: Εντάλματα πληρωμής ιατρού ΚΗΦΗΑπόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο