Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης για την Διαλογή στην Πηγή Ανακυκλώσιμων Υλικών)

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.1

Δικαιούχος: Δήμος Μυτιλήνης

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.453.369,35

Συνολικό κόστος πράξης: 1.453.369,35

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 24/6/2024

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6012133

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Μυτιλήνης

Η πράξη αφορά την αναβάθμιση της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), με την χρηματοδότηση παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης υλικών στην πόλη της Μυτιλήνης. Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) ανακυκλώσιμων υλικών (όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, βρώσιμα έλαια και λίπη), για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στην πόλη της Μυτιλήνης.
Συγκεκριμένα, αφορά την χωριστή συλλογή των διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στην πόλη της Μυτιλήνης μέσω δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ). Θα αναπτυχθούν ΓΑ που χωροθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους σε διάφορες περιοχές της πόλης και υπογειοποίηση κάδων ανακύκλωσης στην κεντρική πλατεία της πόλης, ώστε κατά το δυνατό να μπορεί να εξυπηρετηθεί μεγαλύτερος πληθυσμός.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο