Υποχρεώσεις δικαιούχων

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με το Καν. 1303/2013 (Άρθρα 115 & 116) με βάση τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού / ΕΥΣΑΑ του Υπουργείου Οικονομία και Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί όλους τους δικαιούχους των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής να προσαρμόζονται  στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της ΕΕ, τη παράγραφο 5 του Παραρτήματος Ι της Απόφασης ένταξης της πράξης και τον οδηγό επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020.

O Οδηγός Επικοινωνίας αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των δικαιούχων των έργων, ως προς τις αρχές Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, ενώ γίνεται ανάλυση των βασικών και υποχρεωτικών στοιχείων και δεδομένων που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου οι ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας να αποτελούν συστημικές όσο και αποτελεσματικές δράσεις για την ορθή κατανόηση της αναπτυξιακής παρέμβασης που επιτελείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Στόχος του Οδηγού είναι να προσφέρει το πλαίσιο της επικοινωνίας του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» και μια κοινή εικόνα και ταυτότητα σε όλες τις δράσεις των Ταμείων που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τα επόμενα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα γνωρίσουν καλύτερα το ρόλο των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση ενός πλήθους ενεργειών που καθορίζουν την καθημερινότητά τους, την ποιότητα της ζωής τους αλλά και τη φυσιογνωμία της Περιφέρειας στην οποία ζουν.

Επιπλέον συνημμένα θα βρείτε: