Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Προτεραιότητα 6 & 7

Τεχνική Βοήθεια

ΕΤΠΑ

€5,2 εκ

ΕΚΤ+

€2,1 εκ

Συνεισφορά ΕΕ

85% (ΕΤΠΑ)

Ενδεικτικές Δράσεις
 • Προβολή/επικοινωνία του Προγράμματος για δράσεις ΕΤΠΑ & ΕΚΤ +
 • Επιτόπιες επιθεωρήσεις της Διαχειριστικής Αρχής κατά την υλοποίηση πράξεων του Προγράμματος
 • Λοιπές δράσεις της Διαχειριστικής Αρχής για την αποτελεσματική διαχείριση του Προγράμματος και συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
 • Τεχνική υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος για το λογιστικό κλείσιμο του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020
 • Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος για την αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή των δράσεων ΕΤΠΑ & ΕΚΤ +
 • Αξιολόγηση δράσεων του Προγράμματος
 • Μελέτες προσανατολισμού της αναπτυξιακής διαδικασίας
 • Μελέτες προσανατολισμού για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ+
 • Ενέργειες ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των Αστικών Αρχών, των δυνητικών δικαιούχων και δικαιούχων πράξεων του Προγράμματος που συγχρηματοδοτούνται από ΕΤΠΑ & ΕΚΤ+
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Διαχειριστική Αρχή
Ωφελούμενοι
 • Διαχειριστική Αρχή
 • Λοιποί δικαιούχοι του Προγράμματος
Μετάβαση στο περιεχόμενο