Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Προτεραιότητα 4Α

Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών (ΕΤΠΑ)

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 57,8 εκ

Συνεισφορά ΕΕ

85% (ΕΤΠΑ)

Ειδικοί Στόχοι

Υποδομές εκπαίδευσης
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Βελτίωση/αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού σε όλες τις βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της τριτοβάθμιας, καθώς και της τεχνικής/ επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
 • Επέκταση ή/και δημιουργία νέων υποδομών σχολικής Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής και τεχνικής, καθώς και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατόπιν τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας ως προς τη δυναμικότητα και τη χωροθέτηση
 • Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων παιδικής φροντίδας
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Περιφέρεια, Δήμοι
 • Υπουργείο Παιδείας και εποπτευόμενοι φορείς
Ωφελούμενοι
 • Μαθητικός πληθυσμός της Περιφέρειας
 • Βρέφη και άτομα επιφορτισμένα με την φροντίδα εξαρτώμενων τέκνων
Υποδομές υγείας
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Αναβάθμιση ή/και επέκταση των υποδομών (κτηριακά και εξοπλισμό) Α’βάθμιας και Β’βάθμιας περίθαλψης σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας
 • Προμήθεια ασθενοφόρων στις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης
 • Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός δομών κοινωνικής μέριμνας του τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Υπουργείο Υγείας, ΥΠΕ, Νοσοκομεία και λοιπές μονάδες Υγείας
 • Περιφέρεια, Δήμοι (κοινωνικές υπηρεσίες και εποπτευόμενοι φορείς)
 • Λοιποί Κοινωνικοί Φορείς
Ωφελούμενοι
 • Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 • Ειδικές ευάλωτες ομάδες
Προστασία και ανάδειξη φυσικών & πολιτιστικών πόρων
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Προστασία και ανάδειξη διεθνούς και εθνικής εμβέλειας πολιτιστικών πόρων
 • Προστασία και ανάδειξη ιδιαίτερων φυσικών πόρων περιφερειακής και εθνικής αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας
 • Προβολή, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και του συνολικού τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, μέσω διαδικασιών/ενεργειών και δράσεων διαχείρισης προορισμού
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Υπουργείο Πολιτισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
 • Υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
 • Περιφέρεια, Δήμοι και εποπτευόμενοι φορείς τους
Ωφελούμενοι
 • Το σύνολο του πληθυσμού, καθώς και οι επισκέπτες της Περιφέρειας
 • Επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Μετάβαση στο περιεχόμενο